För oss är det viktigt att leva upp till det stora förtroende som våra kunder har för vår verksamhet och att alla ska kunna känna sig trygga och säkra med oss.

Aktieinvest FK AB är ett dotterbolag till Pareto Securities AB, en av de ledande investmentbankerna i Norden. Aktieinvest erbjuder sparande och handel med svenska och utländska aktier och fonder. Vi erbjuder inte finansiella tjänster som kan kopplas ihop med ett högre risktagande såsom utlåning, belåning, blankning och options- och warranthandel gör. Vår verksamhet står under Finansinspektionens tillsyn och vi kontrolleras fortlöpande. Finansinspektionens övergripande mål är att bidra till finanssektorns stabilitet och effektivitet, samt verka för ett gott konsumentskydd.

Dina kontanter och värdepapper

De pengar som du sätter in hos Aktieinvest tas emot med redovisningsskyldighet genom insättning på särskilda klientmedelskonton hos banker. Det innebär att dina kontanta medel hålls avskilda från Aktieinvests egna tillgångar och förvaras med separationsrätt, vilket innebär att du har rätt att få ut dina pengar från Aktieinvest oavsett belopp i händelse av att Aktieinvest går i konkurs.

I första hand är alltså dina pengar och värdepapper skyddade för din räkning genom att de särredovisas. Om det av någon anledning ändå inte skulle gå att identifiera dina tillgångar träder det statliga investerarskyddet in enligt lagen (1999:158) om investerarskydd, som garanterar att du som investerare får ut pengar och värdepapper upp till 250 000 kronor sammanlagt per institut.

Statens insättningsgaranti (lag (1995:1571) om insättningsgaranti) gäller för kreditinstitut (banker). Det innebär att du som kund inte kan få ersättning ur insättningsgarantin om Aktieinvest går i konkurs då Aktieinvest inte omfattas av insättningsgarantin. Däremot gäller insättningsgarantin för de kontanta medel som Aktieinvest för kunds räkning på klientmedelskonto. Som kund har du enskilt skydd från den statliga insättningsgarantin med upp till motsvarande 950 000 kr (2019) för de medel som ligger på klientmedelskontot om en bank där Aktieinvest förvarar klientmedel skulle gå i konkurs.

För kontanta medel och värdepapper som tagits emot inom ramen för det individuella pensionssparandet (IPS) gäller inte det statliga investerarskyddet. Istället behandlas eventuella konkurser i enlighet med lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

Sparande i kapitalförsäkring

Ett sparande i kapitalförsäkring omfattas inte av det statliga investerarskyddet eller insättningsgarantin, istället skyddas sparandet genom att försäkringsbolaget är skyldigt att hålla försäkringstagarens (/kundens) tillgångar separerade från bolagets egna tillgångar. Som försäkringsbolag anlitas Futur Pension. Om försäkringsbolaget skulle försättas i konkurs får försäkringstagaren en prioriterad fordran i konkursen, vilket innebär att försäkringstagaren har rätt till betalning före oprioriterade borgenärer.

Säkerhet vid order över telefon

Vi genomför en identifiering när du ringer genom de uppgifter du lämnar till oss. Vi spelar dessutom in alla samtal för din och vår säkerhet. Det är endast du som kund, eller ditt ombud genom fullmakt, som kan ge oss i uppdrag att köpa och sälja värdepapper, eller begära uttag, för din räkning. Överföring av kontanta medel kan endast ske till ett av dig skriftligen angivet konto.

Personliga inloggningsuppgifter

Du ska alltid hålla dina inloggningsuppgifter skyddade. Om en obehörig person trots detta skulle komma åt dina inloggningsuppgifter, på grund av din egen oförsiktighet, kan du inte åsamkas mycket skada, eftersom pengar och värdepapper endast kan skickas till konton som du förfogar över. Aktieinvest har inte tillgång till ditt lösenord. Det är bara du själv som har det. Om du skulle glömma ditt lösenord får du ett nytt via post. Vi kommer aldrig be dig uppge ditt lösenord för oss, varken i kundservicesamtal eller via e-post, dylika konversationer är troligtvis försök till bedrägeri.

IT-säkerhet

I vår utveckling av våra internetbaserade tjänster följer vi högt uppsatta krav och processer för att bästa möjliga skydd ska uppnås. Våra tjänster och system skyddas av brandväggar och loggning sker av all aktivitet, trafik mellan din dator och våra tjänster är krypterad.

Rapportera  IT-säkerhetsbrister

Det här kan du göra hos oss

Vill du komma igång med ett enkelt sparande? Hos oss kan du handla med aktier och fonder, precis som hos din bank, fast ändå inte.

Sparar du genom vår unika tjänst Andelsorder får du ett automatiserat sparande. Vi bevakar nyemissioner och återinvesterar dina utdelningar gratis. Du kan få dina aktier rösträttsregistrerade till bolagsstämmor med automatik. Och du kan månadsspara direkt i aktier som du valt ut.

  • Få utdelningar återinvesterade gratis

  • Spara tillsammans i en aktiesparklubb

  • Spara till barn eller barnbarn

  • Månadsspara direkt i både aktier och fonder