Etik och regelverk

Här hittar du information som är viktig för dig som är kund hos Aktieinvest. Den mesta av informationen får du när du blir kund hos oss men det är alltid bra att friska upp minnet.

Aktieinvest är ett värdepappersinstitut under Finansinspektionens tillsyn. Aktieinvest har tillstånd att förmedla handel i värdepapper samt bedriva pensionssparrörelse genom att erbjuda Individuellt Pensionssparande (IPS). Aktieinvest erbjuder även sparande på ett investeringssparkonto (ISK).

Sedan juni 2023 ägs Aktieinvest av Söderberg & Partners, en av Nordens ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster.

I texten nedan följer information om sådant som vi anser är viktigt att du känner till som kund hos oss. All väsentlig information som du ska ta del av innan du blir kund hos oss kan du läsa i vår förhandsinformation som alla kunder får ta del av innan man blir kund.

Etik

Etik och moral är två viktiga begrepp inom näringslivet, inte minst på finansmarknaden. Historiskt har etiken fått ge vika för vissa finansiella aktörers girighet. Det har lett till att man inom EU har gjort en ansatts för att skapa bättre kundskydd genom lagstiftning och för att harmonisera informationsflödet till kund vid försäljning av finansiella produkter och tjänster.

Finansiella instituts etiska agerande på finansmarknaden ska inte enbart vila på lagstiftningen utan den ska också finnas i det dagliga arbetet och vara en del av institutets strategi. Aktieinvests ledning har fastställt att Aktieinvests etiska mål är att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att kundernas och allmänhetens förtroende för oss som värdepappersinstitut och värdepappersmarknaden i dess helhet upprätthålls samt att den enskilda kundens sparande och tillgångar inte äventyras på ett otillbörligt sätt. Vi arbetar aktivt med att förebygga att våra anställda eller personer i ledande ställning använder sig av sin position eller den information man har tillgång till för att vinna fördelar på kunders, institutets eller värdepappersmarknadens bekostnad.

Aktieinvest styrelse värnar om en hög etisk standard inom institutet och har ålagt ledningen att ta fram regler och förhållningssätt som anställda och personer anknutna till Aktieinvest måste följa. Det etiska förhållningssättet baseras på värdegrunder om professionalism, regelefterlevnad och hög etisk standard. Vi arbetar därmed aktivt med förebyggande av intressekonflikter och marknadsmissbruk.

Tillbaka till toppen

Hantering av dina tillgångar

Kunders trygghet och säkerhet är viktigt för Aktieinvest vid förvaring och förvaltning av kunders medel. Trygghet och säkerhet avseende IT-system, inloggning och dylikt kan du läsa om här.

När det kommer till hantering av dina tillgångar (likvid och värdepapper) så har Aktieinvest separations- och redovisningsskyldighet. Separationsskyldighet innebär att vi måste hålla dina medel separerade från våra egna. På så sätt ingår inte värdepapper eller likvid i eventuella utmätningsförfaranden mot Aktieinvest (konkurs, likvidation, utmätning). För att du som kund ska känna dig säker i ditt sparande redovisar vi ditt innehav på din internetdepå samt i både avräkningsnotor och sammanställningar (som kvartals- eller tertialbesked och årssammandrag). Redovisningen är ditt bevis på att du äger tillgångarna och vår bekräftelse på att de är avsatta för dig.

Eftersom Aktieinvest inte är ett kreditinstitut eller en värdepapperscentral, förvaras likvid på klientmedelskonto hos vår bank och värdepapper hos en värdepapperscentral (i Sverige är det Euroclear Sweden). För både likvid och värdepapper på en depå hos oss gäller det statliga investerarskyddet om vi skulle brista i separering av dina tillgångar. För likviden gäller även den statliga insättningsgarantin om vår bank skulle gå i konkurs och om den inte har separerat klientmedlen från deras egna tillgångar.

För mer information om investerarskydd och insättningsgarantin titta in på Riksgäldens hemsida.

Tillbaka till toppen

Aktieinvest och rådgivning

Aktieinvest är inte ett rådgivande institut. Vi är en nätmäklare som erbjuder produkter och tjänster på internet men ger inte råd om hur du ska placera dina pengar eller vad som är bäst för just dig. Vi visar upp vilka produkter och tjänster vi har, vilka vi samarbetar med samt fördelar och nackdelar med det vi erbjuder. Om du behöver stöd i ditt beslut får du söka dig till en rådgivare eller leta fram informationen själv på nätet. På vår hemsida finns verktyg som du kan använda dig av när du fattar dina beslut och så försöker vi lära ut det vi kan avseende handel och sparande på seminarier och i möten med våra kunder.

Tillbaka till toppen

Värdepappersmarknaden och MiFID

Reglerna om värdepappersmarknaden finns för att skydda sparare och investerare på den finansiella marknaden som hela tiden växer och förändras. Även om reglerna ibland upplevs som betungande är syftet att förbättra handeln för den enskilde spararen och öka transparensen på marknaden för att förhindra otillbörligt beteende och marknadsmissbruk. Reglerna kommer från EU-kommissionen och EU-parlamentet och ska vara harmoniserade inom hela EU och EES. Målet för kommissionen och parlamentet är att kunder ska känna trygghet i att investera i produkter inom hela EU och att hanteringen är densamma i alla medlemsländer.

Aktieinvest lyder under MiFID-reglerna som är ett EU-gemensamt regelverk på värdepappersområdet. Det första EU-direktivet kom 2007 och därefter kom en andra version (MiFID 2) som trädde i kraft den 3 januari 2018. MiFID 2 medför att samma regler på värdepappersmarknaden gäller i hela EU. I Sverige infördes MiFID 2 främst genom ändringar i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Reglerna innebär att vi som finansiellt institut måste ta in fler uppgifter från dig som kund men också att du som kund får mer tillgång till fler uppgifter avseende transaktioner och handel. Du får även mer information avseende produkter och tjänster innan du bestämmer vad du ska investera i. Vi kommer lägga ut informationen på vår hemsida men du kan också läsa mer i vår förhandsinformation och i våra avtalsvillkor. Du hittar dem här.

Det är viktigt att du tar del av de produkt- och tjänstebeskrivningar som finns på vår hemsida för att du ska kunna fatta ett korrekt investeringsbeslut. Beskrivningarna ska finnas tillgängliga i nära anslutning till produkterna. Skulle något saknas kan du alltid kontakta vår kundservice för mer information.

Tillbaka till toppen

Information om ersättningar

Vi vill även passa på att informera dig om de ersättningar som vi får eller betalar till tredje man. ”Tredje man” är en part utanför Aktieinvest, t.ex. en samarbetspartner. Nedan räknar vi upp de fall av tredjepartsersättning som finns inom Aktieinvest.

Förmedling av fondandelar

Aktieinvest förmedlar andelar i fonder delvis från systerbolaget Aktieinvest Fonder AB men även från andra fondbolag via fonddistributören MFEX Mutual Funds Exchange AB. Aktieinvest får ersättning för distribution från fondbolagen som är en procentsats av förvaltningsavgiften som fondbolagen tar ut. Hur mycket Aktieinvest får beror på storleken på det förvaltade kapital som finns för Aktieinvests kunder. Den procentsats som Aktieinvest erhåller kan också skilja sig från fond till fond.

Ersättningen beräknas kvartalsvis och kommer att redovisas för dig som kund årligen när en sammanställning av kostnaderna har erhållits från fondbolaget.

Emissioner

Aktieinvest administrerar emissionshändelser för bolag som vill öka sitt aktiekapital, sprida sina aktier eller av annan anledning behöver utföra en företagshändelse. Vi tar betalt av bolaget för utförande av administrationen av tjänsterna.

Kapitalförsäkringar

Aktieinvest förmedlar kapitalförsäkringar i samarbete med Danica Pension. Danica Pension tar ut en förvaltningsavgift på försäkringen som Aktieinvest får en procentuell del av.

Samarbetspartners

Aktieinvest samarbetar med Framtidsfeministen avseende den sparbox som Framtidsfeministen tar fram. Framtidsfeministen får en del av courtaget vid transaktioner i sparboxen som ett incitament att fortsätta välja bra aktier för dig som kund att investera i.

Tillbaka till toppen

Risker med sparande

Handel i värdepapper innebär en alltid en risk. Det är därför av vikt att du sätter dig in i de finansiella produkternas egenskaper innan du börjar handla. Du kan läsa mer om produkterna och riskerna med handel i dokumentet Information om finansiella risker som finns här.

Tillbaka till toppen

Ångerrätt

Eftersom du ingår avtal med Aktieinvest via internet omfattas avtalet av lagen om distansavtal (2005:59). Det innebär att du har ångerrätt inom 14 dagar från att avtalet har ingåtts. Ångerrätten gäller dock inte för den handel som utförs på depåerna, du kan alltså inte återkalla en order med åberopande av ångerrätten. Mer regler om ångerrätten finns i lagen om distansavtal men även i Aktieinvests avtalsvillkor under punkt A.5.

Tillbaka till toppen

Handel på depån och marknadsmissbruk

När du handlar värdepapper på finansmarknaden måste även du som kund förhålla dig etiskt och på ett sätt så att du inte otillbörligt påverkar marknaden eller på annat sätt bedriver otillåten insiderhandel. Reglerna i Marknadsmissbruksdirektivet (MAD II) och –förordningen (MAR) gäller inte bara för värdepappersinstitut utan även för dig som enskild person. Finansinspektionen har mandat att döma ut sanktionsavgifter till privatpersoner som på något sätt bryter mot marknadsmissbruksreglerna.

Vi som värdepappersinstitut är skyldiga att motverka otillåten insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. Vi måste därför kontrollera våra kunders handel och rapportera till Finansinspektionen om vi har misstanke om att någon av våra kunder bryter mot reglerna om marknadsmissbruk.

För att hjälpa dig att handla rätt på finansmarknaden vill vi uppmärksamma dig på att det inte är tillåtet att använda sig av insiderinformation, dvs. sådan information som man har tillgång till innan den offentliggörs för att för sin egen eller någon annans del använda den för att få fördelar i handeln på marknaden (insiderhandel). En annan aspekt av marknadsmissbruk är marknadsmanipulation, dvs. att utföra transaktioner eller lägga en order samt även sprida information som kan ge falska eller vilseledande signaler till marknaden om t.ex. tillgång och efterfrågan på ett värdepapper eller priset på värdepappret.

Följande ska du tänka på när du handlar på finansmarknaden:

Handel med sig själv (mellan depåer/konton av eget intresse)

Du får inte handla med dig själv genom att lägga order där både köp- och säljsidan är mot egna konton eller depåer. Vilken depå eller konto du använder sig av är oväsentligt då det omfattar alla konton och depåer där du som kund har ett eget intresse. Förbudet gäller med andra ord även de depåer eller konton som du är ombud för.

Handel för att påverka prisbilden/Vilseledande order

Du får inte handla på ett sätt som kan innebära att marknadsbilden påverkas eller blir vilseledande för aktörerna på marknaden. Praktiskt kan det innebära att man köper eller säljer värdepapper på ett sätt som påverkar kursen eller för att på annat sätt ger dig fördelar som andra marknadsaktörer inte har eller förstår. Ordern du lägger måste ha ett kommersiellt syfte och avslut måste ske till marknadsmässiga priser.

Ett annat otillåtet beteende är att lägga order för att skapa en vilseledande bild av utbud eller efterfrågan, t.ex. genom att skapa volymer i orderboken på köp- eller säljsidan för att locka andra investerare till avslut på andra nivåer än det rådande marknadspriset.

Mer information om marknadsmissbruk och insiderregler hittar du på Finansinspektionens hemsida.

Tillbaka till toppen

Kategorisering av kunder

Vi kategoriserar alla våra kunder som icke-professionella. Det innebär att du som kund hos oss får all information som kan vara nödvändig för dig att fatta ett bra beslut om ditt sparande och även om dina tillgångar som förvaras hos oss i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Om du inte vill bli kategoriserad som icke-professionell kund kan du ansöka om att bli betraktad som professionell, vilket minskar detaljnivån i den information som vi skickar ut till dig. Du kan ansöka om ändring av kategorisering genom skriftlig ansökan till oss på Aktieinvest FK AB, Box 7415, 103 91 Stockholm.

Tillbaka till toppen

Skatt och bosättning utomlands

Skattehemvist

Vi riktar vårt produktutbud främst till personer som är bosatta i Sverige. Globaliseringen har gjort att allt fler människor flyttar utomlands, vilket innebär att många som har varit bosatta i Sverige med svensk skattehemvist flyttar utomlands och får en utländsk skattehemvist.

På grund av komplicerade skatteregler tar vi enbart emot kunder bosatta inom EU/EES. De europeiska dubbelbeskattningsavtalen gör att reglerna är enhetliga och enkla att tillämpa. På grund av komplexiteten i regler utanför EU/EES har Aktieinvests ledning beslutat att inte acceptera kunder utanför EU/EES.

Internationellt utbyte av uppgifter

USA

År 2010 kom USA ut med en amerikansk lag (FATCA) som innebär att alla finansiella institut som förvaltar kapital på sina konton (depåer) som tillhör amerikanska skattesubjekt måste rapportera det till den amerikanska skattemyndigheten, IRS. Rapporteringen avser innehav samt vinster, räntor och utdelningar som amerikanska skattesubjekt har. År 2015 ingick Sverige ett bilateralt avtal med USA avseende utbyte av information, vilket gjorde att rapporteringen infördes i svensk lag och började gälla för svenska finansiella institut.

Avtalet innebär att vi som finansiellt institut som erbjuder handel i amerikanska aktier måste identifiera amerikanska skattesubjekt och rapportera dess innehav till IRS. Konsekvensen av att inte göra detta är att Aktieinvest (och dess kunder indirekt) åläggs en 30-procentig skattesats för vinst och utdelning i amerikanska värdepapper.

Aktieinvest är en kvalificerad mellanhand för handel i amerikanska värdepapper. Vår ledning har beslutat att vi inte tar emot kunder som har skatte- eller deklarationsskyldighet utanför EES för att inte riskera felhantering. Vårt produktutbud riktar sig till den svenska marknaden, vilket är ett strategiskt beslut. Vi måste därför identifiera de personer där det finns en indikation på att denna kan vara en US person. Den personen kan fortfarande vara kvar hos oss om den kan intyga att den inte har något skatte- eller deklarationskrav på sig i USA.

Vem anses då att vara en US person (amerikansk person)?

– Den som har ett amerikanskt medborgarskap eller dubbelt medborgarskap varav det ena är amerikanskt.

– Den som i annat fall har skatterättslig hemvist i USA; exempelvis genom bosättning i USA och/eller är innehavare av ett amerikanskt uppehålls- arbetstillstånd (ett s.k. Green Card). Observera att det i denna grupp även kan ingå den som har avsagt sig sitt amerikanska medborgarskap eller som tidigare varit innehavare av s.k. Green Card. För dessa personer gäller särskilda övergångsregler enligt amerikansk skattelagstiftning. Mer information om det hittar du på IRS hemsida.

Även ett företag kan betraktas som en US person. Dessa är:

– i utlandet delägarbeskattad juridisk person eller aktiebolag som är registrerat i USA.

– en trust där domstol i USA har behörighet att besluta eller döma i frågor som rör trustens administration och en eller flera amerikanska personer eller ett dödsbo efter avliden person har behörighet att kontrollera trustens administration.

Notera att vi inte håller inne skatt för US persons eller erbjuder deklarationshjälp. Vi hänvisar till IRS i den frågan. För mer information om vad som gäller för amerikanska skattesubjekt besök www.irs.gov.

Resten av världen

Andra länder i världen var inte sena att haka på USA och året efter kom en liknande lag för identifiering och rapportering av skattepliktiga konton i andra länder. Vi måste även här identifiera vilka medborgarskap du som kund har samt ta in skatteregistreringsnummer om då är.

Tillbaka till toppen

Vad innebär det för dig?

Ovan regler gör att vi måste ställa fler frågor till dig. Vi måste ta in uppgifter om dina medborgarskap, skattehemvist och skatteregistreringsnummer (s.k. TIN=Tax Identification Number). Det kan även innebära att vi måste be dig avsluta ditt engagemang hos oss om du är skatte- eller deklarationsskyldig i ett land utanför EES. Det kan också innebära att vi måste ta in intyg från dig om vi får indikationer på att du är t.ex. en US person eller har skattehemvist i annat land utanför EU/EES.

Andra frågor avseende bosättning utomlands

Vissa länder utanför EU/EES har strikta regler avseende emissionserbjudanden till sina medborgare. Några av dem är USA, Kanada, Japan, Hongkong, Indien, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika och Australien men även andra länder kan ha skärpta regler för vad man får erbjuda sina medborgare och bosatta. Det är av vikt att man inte deltar i ett erbjudande som man bor i något av dessa länder. Vi tar in intyg om att man inte är bosatt i en sådan jurisdiktion från de personer som tecknar i emissioner som vi administrerar. Frågan kan även dyka upp när du som kund hos oss tecknar i en spridningsemission hos ett annat institut som administrerar emissionen.

Tillbaka till toppen

Personuppgifter

Den nya Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och den ersatte Personuppgiftslagen i dess helhet. Dataskyddsförordningen (GDPR) ger ett stärkt skydd för den enskilde vid behandling av personuppgifter.

Vi kommer behandla dina personuppgifter för att förbereda och administrera ditt engagemang hos oss i enlighet med det avtal som du har ingått med oss. Utöver det kommer vi behöva dela med oss av viss information om dig till myndigheter, samarbetspartners och inom koncernen. Oavsett i vilket syfte dina uppgifter används för så behandlas de enligt de sekretessregler som gäller för oss som värdepappersinstitut.

Som kund hos Aktieinvest kan du ladda ner din personliga data i vår internettjänst under dina profilinställningar. Om du vill få mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen fyll i detta formulär. Du kan även ladda ner formuläret och skicka det till oss.

Du hittar mer information om vår dataskyddspolicy här >

Tillbaka till toppen

Penningtvätt

Penningtvättsreglerna är till för att förebygga att svarta pengar kommer in i banksystemet och att finansmarknaden används för finansiering av terroristhandlingar. Lagstiftaren har på EU-nivå fastställt harmoniserade regler för att identifiera och rapportera misstänkta transaktioner. Det innebär i all enkelhet att de finansiella instituten, och därmed Aktieinvest, måste lära känna sina kunder och veta vem de samarbetar med.

Som näthandlare identifierar vi våra kunder via BankID eller genom att ta in en vidimerad kopia av en giltig id-handling (körkort, pass eller dylikt). Från ett penningtvättsperspektiv räcker inte det utan vi måste även veta vart pengarna kommer ifrån och vad de ska användas till. Därför tar vi in en sparprofil där kunden får svara på ett antal frågor. Frågorna används därefter för en granskning och analys av dina transaktioner. Om vi inte får de angivna uppgifterna får vi inte utföra transaktioner eftersom vi på så sätt bryter mot lagen om att känna till personen som vi gör affär med och syftet med dess handel.

Företagskunder identifieras genom registreringsbevis eller annan liknande dokumentation och måste även redovisa uppgifter om verkliga huvudmän och firmatecknare. Identifiering av dessa personer sker på samma sätt som för fysiska personer, dvs. genom vidimerad id-handling eller BankID.

Lagstiftaren har fastställt att personer i politiskt utsatt ställning är i större utsträckning föremål för utpressning och bestickning. Därför måste vi identifiera dessa s.k. PEP (politiskt exponerade personer).

En PEP är en person som har eller de senaste 18 månaderna har haft någon av följande befattningar:

 • Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
 • Ledamöter i styrelsen för politiska partier
 • Parlamentsledamot
 • Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
 • Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank
 • Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten
 • Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
 • Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå
 • Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)

Som PEP betraktas även en person som är nära familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP. I det hänseendet betyder nära familjemedlem:

 • Make/maka
 • Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka
 • Sambo, enligt definitionen i Sambolagen (2003:376)
 • Barn eller barns make/partner
 • Förälder

En känd medarbetare är en fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person tillsammans med en sådan person.

Aktieinvest gör även kontroller mot EU:s sanktionslista för att stoppa de personer som är dömda terroristbrottslingar från att använda Aktieinvest för kriminella syften.

Tillbaka till toppen

Nyintroduktioner och emissioner

Den 3 januari 2018 trädde MiFID II/MiFIR i kraft. I samband med detta har det tillkommit ytterligare rapporteringskrav samt kontroll av teckningar vid företagshändelser så som exempelvis börsintroduktioner. Med anledning av detta kan en ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan komma att lämnas utan avseende. De nya kraven stipulerar också att kunder behöver rapportera in en LEI-kod till Aktieinvest för att kunna delta i företagshändelser. En depå där innehavaren är minderårig behöver erlägga svar via fullmaktsinnehavare. Aktieinvest erbjuder bara instrument som är avsedda för icke-professionella investerare. Bland annat medför det att instrument som är avsedda för professionella kunder inte kommer att erbjudas till Aktieinvests kunder.

Informationen om börsintroduktionen inte ska ses som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer, utan som information om en tjänst som ingår i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Bolagets verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Vänligen även notera att värdepappren inte erbjuder någon garanterad intäkt och inget kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller kapitalskydd. En kund som önskar att investera i aktier i erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering samt kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier.

Innan du tecknar aktier i bolaget bör du ta del av information från emittenten, såsom prospekt eller annan dokumentation. Anmälan är bindande och likvider måste finnas tillgängliga på mitt konto för att tilldelning ska bli godkänd. Tilldelningens omfattning kan reduceras eller helt utebli. I prospektet som är upprättat av bolaget finns en förteckning av de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Denna förteckning ska inte anses vara uttömmande eller vara rangordnad efter grad av betydelse.

Aktieinvest erhåller en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i erbjudandet i samband med noteringen. Denna så kallade tredje-parts ersättning bestäms av bolagets styrelse i samråd med de finansiella rådgivarna. Aktieinvest har inget beslutsfattande kring tilldelning. Vänligen notera att orderutförandet sker enligt de villkor som presenterats i dokumentationen. Svaren kan ändras fram till svarstiden gått ut. Vänligen också notera att materialet ovan, som är hämtat från erbjudandehandlingarna, inte har granskats av Aktieinvest före publicering. Aktieinvest friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material.

Tillbaka till toppen

Vanliga frågor och svar

Ska jag spara i aktier eller fonder?

Du behöver inte välja. Det går att spara i både aktier och fonder. Generellt kan man säga att det är lite mer risk att spara i aktier, men det beror på hur du handlar aktier och vilka fonder du jämför med. Med en fond får du automatisk riskspridning då den innehåller flera olika investeringar. Däremot kan det vara viktigt att komma ihåg att olika fonder har olika grad av risk. När du sparar i aktier måste du istället själv hålla koll på marknaden. Samtidigt får du ägarandelar i ett bolag och en större chans till avkastning. För att dra nytta av fördelarna med respektive sparform brukar många spara både i aktier och fonder. De kan helt enkelt ses som komplement till varandra.

Vad är fördelarna med att månadsspara i aktier och fraktioner?

När du månadssparar i aktier och fraktioner hos oss genomförs köpen automatiskt varje månad, 12 gånger om året. Då slipper du tänka på aktiekurser och kan istället ägna tid åt annat. Dessutom får pengarna en större chans att växa än om de ligger på ett vanligt sparkonto.

Du kan läsa mer om månadssparande här >

Var hittar jag information om era priser?

Du hittar information om våra priser här.

Var hittar jag mer information om den courtagefria aktiehandeln?
Vilken kontotyp ska jag välja?

Det finns flera olika kontotyper att välja mellan när du ska spara i aktier och fonder. Vilken kontotyp som passar dig bäst beror på vad och hur du har tänkt handla. Här beskriver några av de vanligaste kontotyperna och vilka för- och nackdelar de har:

Investeringssparkonto (ISK): Denna kontotyp passar dig som enkelt vill spara i aktier och fonder. När du sparar på ett ISK betalar du ingen vinstskatt och behöver därför inte deklarera för vinster eller förluster. Istället betalar du en årlig schablonskatt på ditt innehav.

Traditionell aktie- och fonddepå: På en traditionell depå kan du ha aktier, fonder och onoterade värdepapper. Du rapporterar själv dina köp och försäljningar till Skatteverket. När du säljer värdepapper med vinst får du betala reavinstskatt. Den kan du kvitta mot förluster i din deklaration.

Du kan läsa mer om olika depåtyper här >

Vilken ordertyp ska jag välja?

Hos Aktieinvest kan du välja att köpa och sälja aktier på två sätt, antingen med Andelsorder (där du handlar delar av aktier mot Aktieinvests aktielager) eller Börsorder (att handla direkt mot börsen).

Det finns lägen då du tjänar på att välja det ena eller andra sättet.

Läs mer om de två ordertyperna här >

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.