Vår dataskyddspolicy

Aktieinvest följer Dataskyddsförordningen (GDPR) som ger ett starkt skydd för hur personuppgifter behandlas.

Med ”du” nedan avser vi dig som kund, potentiell kund eller annan relevant person som exempelvis verklig huvudman eller närstående till kund.

Dataskyddspolicyn innehåller följande delar

 1. Vilka kategorier av personuppgifter vi samlar in och behandlar
 2. Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter och på vilken laglig grund
 3. Hur vi skyddar dina personuppgifter
 4. Vilka andra parter som kan ta del av dina personuppgifter
 5. Vilka rättigheter du har som registrerad
 6. När vi tar bort dina personuppgifter
 7. Cookiepolicy
 8. Hur en förändring görs i vår dataskyddspolicy
 9. Kontakta Aktieinvests dataskyddsombud eller Datainspektionen

Vilka kategorier av personuppgifter vi samlar in och behandlar

Generellt sett samlar vi in personuppgifter i följande kategorier:

 • Personuppgifter för identifiering (till exempel personnummer och namn)
 • Kontaktuppgifter (till exempel telefonnummer, adress och e-postadress)
 • Ekonomisk information (till exempel bankkontonummer, transaktionsinformation)
 • Olika lagstadgade uppgifter (till exempel information som behövs för kundkännedom och för att förhindra penningtvätt)

De flesta uppgifter kommer vi att ta in från dig direkt. Andra uppgifter kommer vi att hämta från externa källor, exempelvis Statens person- och adressregister (SPAR).

Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter och på vilken laglig grund

Det yttersta syftet för vår behandling av dina personuppgifter är att se till att du ska kunna nyttja våra tjänster. Med det följer vissa legala krav. Vi har även vissa berättigade intressen.

Teckna och administrera avtal i enlighet med de allmänna villkoren

Vi kommer behandla dina personuppgifter för att förbereda och administrera ditt engagemang hos oss i enlighet med de vid var tid gällande allmänna villkoren.

Legala krav

Som institut följer vissa legala krav. Till dessa hör bland annat:

 • Åtgärder för att förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, finansiering av terrorism samt sanktionsbevakning
 • Kundkännedom
 • Bokföringslagen
 • Rapportering till myndigheter, till exempel Finansinspektionen och Skatteverket
 • Riskhantering

Berättigade intressen

Vi arbetar med kundanalys för att kunna erbjuda våra kunder rätt produkter varför vissa personuppgifter kommer att användas i marknads- och kundanalys, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling och vid marknadsföring. Det sista kan du som kund välja bort (direkt marknadsföring) genom att meddela oss om det.

Samtycke

Utifall att du inte är kund, men har godkänt att vi får behandla dina personuppgifter behandlas dessa inom ramen för ett samtycke. Det kan exempelvis handla om att du har godkänt att vi marknadsför våra tjänster gentemot dig. Du kan när som helst återkalla ett samtycke. I så fall kommer vi att upphöra med behandlingen. Det påverkar inte giltigheten av behandlingen av dina personuppgifter innan samtycket återkallades.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Ett fullgott skydd av dina personuppgifter är av högsta prioritet för oss. För att skydda dina personuppgifter har vi vidtagit organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder. De ska skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig radering samt obehörigt intrång, ändring och förstöring.

Vilka andra parter som kan komma att ta del av dina personuppgifter

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter med andra personuppgiftsansvariga parter. Utifall att det sker kommer vi alltid att säkerställa innan att de överförs på ett säkert sätt. Det kan till exempel vara till följd av en rättslig förpliktelse, såsom att lämna ut uppgifter till Skatteverket eller polisen. Överföring kan också ske som ett resultat av ditt engagemang hos oss, till exempel till följd av handelsregler, villkor för ett visst värdepapper, depåbank eller clearingorganisation. Det kan även handla om våra underleverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning, som exempelvis IT-leverantörer och leverantörer för administrering av postala utskick.

Vilka rättigheter du har som registrerad

Som registrerad har du flera rättigheter.

Du har rätt att få åtkomst till dina personuppgifter. I de flesta fall finns de tillgängliga i inloggat läge i vår internettjänst. Viss åtkomst kan komma att nekas till följd av lagstiftning, interna bedömningar eller andra begränsningar.

Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade, med eventuell begränsning av lagstiftning.

Du har rätt att begära en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter till att vi enbart lagrar dem. Behandlingen begränsas då tills det att det går att fastställa att våra berättigade intressen överväger dina intressen som registrerad.

Du har alltid rätt att invända dig mot behandling av personuppgifter som utförs i marknadsföringssyfte.

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett allmänt använt maskinläsbart format, så kallad dataportabilitet. Det gäller de personuppgifter som behandlas automatiserat och inom ramen för ett samtycke eller ett avtal. Utifall att vi bedömer det som säkert och tekniskt möjligt kan vi på din begäran överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att få personuppgifter raderade om:

  - du invänder dig mot direkt marknadsföring

  - behandlingen är olaglig

  - du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för fortsatt behandling

  - behandlingen avser minderårig och uppgifterna samlades in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, eller

  - samtycke ligger till grund för behandlingen, samtycket återkallas och det inte finns någon rättslig grund för behandlingen

En begäran i enlighet med ovan kommer att bedömas från fall till fall. Som en följd av lagstiftning inom den finansiella sektorn är vi i flera fall skyldiga att behandla dina personuppgifter flera år efter att du avslutat ditt kundengagemang för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

När vi tar bort dina personuppgifter

Vi kommer i många fall att spara dina personuppgifter längre än vad ett kundförhållande med oss varar. Som längst lagrar vi dina personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande bokföringslagstiftning.

Cookiepolicy

På vår webbplats använder vi cookies för att förbättra din användarupplevelse och för marknadsförings- och statistikändamål. Vi lagrar viss generell information som exempelvis vilken webbläsare du har. Mer information om vår hantering av cookies finns på www.aktieinvest.se/cookies

Hur en förändring görs i vår dataskyddspolicy

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra tjänster. Innehållet i vår dataskyddspolicy kan därför komma att förändras över tid. Utifall att det sker en väsentlig förändring i vår dataskyddspolicy kommer den att meddelas dig som kund, utifall att vi är skyldiga enligt lag att göra det.

Kontakta vårt dataskyddsombud eller Datainspektionen

Aktieinvest har utsett ett dataskyddsombud. Utifall att du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet på:

Att: Dataskyddsombudet
Aktieinvest FK AB
113 89 Stockholm

Du kan också lämna klagomål eller kontakta tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor Datainspektionen. Mer information om hur du går till väga finns på https://www.datainspektionen.se/