Kategori

En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politiskt utsatt ställning, dvs. en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. 

En PEP är en person som har eller de senaste 18 månaderna har haft någon av följande befattningar: 

 • Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister 
 • Ledamöter i styrelsen för politiska partier 
 • Parlamentsledamot 
 • Domare i Högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas 
 • Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank 
 • Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i Försvarsmakten 
 • Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan 
 • Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå 
 • Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO) 

Som PEP betraktas även en person som är nära familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP. I det hänseendet betyder nära familjemedlem: 

 • Make/maka 
 • Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka 
 • Sambo, enligt definitionen i Sambolagen (2003:376) 
 • Barn eller barns make/partner 
 • Förälder

En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för exempelvis mutbrott.