Kategori

Utnyttjande av konvertibler KV 1 i RhoVac AB

Bolaget genomför en konvertering av KV 1 till aktier i RhoVac.

Konverteringskursen är 40,00 SEK per aktie.

Du ser hur många aktier du erhåller vid konvertering genom att dividera din konvertibels nominella belopp (antalet på depån) med konverteringskursen 40,00 SEK.

Aktieinvest FK AB kommer inte att konvertera KV1 till aktier för sina kunders räkning.

(Notera att konverteringskursen signifikant högre än marknadskursen.)

Sista dag för konverteringen på marknaden är den 15 juli 2022.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.