Kategori

C-Green Technology KV 1 B: Tecknings av aktier av serie B genom kvittning av KV 1 B.

Det pågår en konvertibelemission där du erbjuds att konvertera ditt innehav i konvertibler till aktier av serie B. Omvandlingen är frivillig.

Du ser hur många aktier du erhåller vid konvertering genom att dividera din konvertibels nominella belopp (antalet på depån) med konverteringskursen 544,00 SEK.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 28 juli 2022, kl. 16.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.