Kategori

För sextio (60) aktier i Iberdrola SA erhålls en (1) aktie i Iberdrola SA.

Sista dag för handel i aktien med rätt till deltagande i fondemissionen var den 7 januari 2022.