Ordlista

A
A-aktie

Aktieslag som ofta har ett högre röstvärde än B-aktien på bolagsstämman.
Affärsdatum

Den dag en transaktion genomförts.
Aktie

Ägarandel i ett aktiebolag. Ägaren av en aktie har rätt att delta och rösta på bolagsstämma samt rätt till eventuell utdelning i bolaget.
Aktiebok

Aktieboken är en förteckning över aktieägarna i ett aktiebolag.
Aktiebolag

Aktiebolaget är en juridisk person och kännetecknas av att delägarna inte har personligt betalningsansvar för företagets skulder.
Aktiebrev

Aktiebrev är ett bevis på äganderätt till en eller flera aktier i ett aktiebolag.
Aktiefond

Fonden innehåller främst aktier men kan även innehålla andra värdepapper som räntebärande papper.
Aktieindex

Ett index visar den genomsnittliga kursutvecklingen.
Aktieindexobligation

En aktieindexobligation är en obligation där avkastningen är kopplat till ett aktieindex. En aktieindexobligation består av två delar, en obligationsdel och en aktiedel där obligationsdelen gör att man minst får tillbaka det nominella beloppet på återbetalningsdagen medan aktiedelen möjliggör ytterligare avkastning om börsen stiger.
Aktiekapital

Summan av det nominella värdet av alla aktier i ett företag.
Aktietorget

En multilateral handelsplattform där små och medelstora tillväxtföretag handlas.
Aktieuppdelning

En aktie delas upp i flera aktier.
Aktieutdelning

Den del av företagets vinst som delas ut till aktieägarna.
Aktuell kurs

Den senaste noterade kursen i aktien.
All-time high

Den högsta noteringen en aktie eller ett index.
Anskaffningsvärde

Priset du betalat för aktien.
Arbitrage

Handel som utnyttjar kursskillnader på olika marknader eller vid olika tidpunkter.
Avkastning

Den vinst en placering ger. För aktier kan avkastningen såväl bestå av värdeökning som aktieutdelning.
Avknoppning

När ett moderbolag säljer eller delar ut aktier i ett dotterbolag.
Avräkningsnota

Kvitto på en genomförd affär.
Avslut

En slutförd affär där en överrenskommelse mellan köpare och säljare ägt rum.
Avslutsdag

Den dag affären slutförts.
Avstämningsdag

Den dag som aktieboken stäms av. De som är aktieägare denna dag har rätt att delta i bolagsstämma, rätt till utdelning, att vara med i nyemissioner mm.
B
B-aktie

Ett aktieslag som oftast har lägre röstvärde än A-aktien på bolagsstämman.
BTA

Förkortning för Betald teckningsaktie. Temporärt värdepapper efter emission. Byts ut mot vanlig aktie utan åtgärd från aktieägaren.
Beskattningsår

Det år inkomsten tjänas in. Taxering sker året därpå.
Betalkurs

Pris som en aktieaffär har gjorts till.
Blandfond

Fond som innehåller aktier och räntebärande placeringar.
Bolagsstämma

Sammanträde med aktieägarna i ett bolag. Det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Skall enligt lag hållas minst en gång per år.
Bäst möjligt

En instruktion vid köp eller försäljning av aktier att affären ska genomföras till det pris som råder på marknaden vid det tillfället.
Börs

Reglerad marknad. En organiserad marknad där handel med värdepapper, råvaror eller valutor sker.
Börshandlade fonder

Fond som handlas över börsen som en aktie.
Börsstopp

Handeln i aktien stoppas i avvaktan på ny information.
Börsvärde

Ett företags börsvärde är aktiekursen multiplicerat med antalet aktier i företaget.
C
C-aktie

Är röstsvagare än A-aktier.
Call

En call är en elektronisk auktion som samlar köpare och säljare på aktiemarknaden. Köpare och säljare kan vid vissa förutbestämda tider under några minuter visa varandra vilka priser de är beredda att köpa eller sälja en aktie till. Handelssystemet samlar sedan ihop alla köp- och säljordrar och räknar fram det pris till vilket flest aktier kan omsättas. Detta pris kallas jämviktspris.
Certifikat

Är ett finansiellt instrument som är baserad på ett underliggande instrument. Den underliggande tillgången kan vara aktier, valutor, råvaror eller aktieindex. Det finns olika certifikat på marknaden såsom maxcertifikat, hävstångscertifikat, indexcertifikat och så vidare.
Courtage

Avgift vid köp eller försäljning av värdepapper.
D
Dagsorder

En order som löper ut om den inte har genomförts den börsdag som den lades in eller följande börsdag om den lades in sedan börsen stängt.
Delårsrapport

Ekonomisk rapport från ett bolag med redovisning om hur verksamheten utvecklats. Ges normalt ut kvartalsvis.
Depå

Förvaring av värdepapper hos banker och andra värdepappersinstitut.
Depåbevis

Utländska aktier noterade på Stockholmsbörsen.
Direktavkastning

Aktieutdelning uttryckt i procent av aktuell aktiekurs.
E
Emission

Utgivning av nya aktier för att få in nytt kapital.
Emissionskurs

Det pris som ska betalas för nyemitterade aktier.
F
First North

En MTF som är en del av Nasdaq OMX:s Nordenbörs. Denna lista är särskilt utformad för små tillväxtföretag som med tiden kan bli stora nog för notering på en reglerad marknad.
Fond-i-fond

Fond som äger andelar i andra fonder.
Fondemission

Innebär att företaget ökar sitt aktiekapital. Aktieägaren får fler aktier utan att det totala värdet på aktieinnehavet förändras.
Fraktioner

Ett finansiellt instrument för handel i fraktioner, eller decimaler, av aktier (tidigare kallat andelar).
Frimärksaktie

En benämning på aktier som handlas till låga kurser räknat i kronor eller ören.
Förvaltarregistrering

Registrering av värdepapper i en fondkommissionärs namn i stället för i ägarens namn.
Förvaltningsavgift

En avgift som ett fondbolag tar ur fonden för att kunna förvalta och administrera fonden.
G
Genomsnittsmetoden

Ett sätt att beräkna anskaffningsvärde i värdepapper.
Globalfond

Fond med placeringar spridda över hela världen.
H
Hedgefond

En fond med förhållandevis lösa restriktioner för vilka typer av instrument och underliggande papper som får ingå i fonden. Dessutom lyder en hedgefond under friare regler gällande belåning och blankning i syfte att öka avkastningen.
I
Index

Beskriver den genomsnittliga kursutvecklingen för exempelvis alla aktier på en börs eller lista.
Indexfond

En fond som har som mål att följa ett visst index.
Ingångsvärde

Anskaffningsvärde vid reavinstberäkning för till exempel aktier.
Inköpsrätt

En rätt som utfärdas till aktieägarna där de erbjuds att köpa aktier i ett annat bolag, till exempel vid avknoppning av ett dotterbolag.
Inlåningsränta

Den ersättning en bank betalar till insättarna för insatta medel.
Inlösenaktie

Aktie som splittrats upp från ordinarie aktie och automatiskt löses in av företaget för ett fastställt belopp.
Inlösenrätt

En inlösenrätt är en form av värdepapper som ges ut till aktieägarna i ett företag då företaget avser att lösa in egna aktier genom ett inlösenprogram. Inlösenrätten ger dig rätt att sälja en aktie till bolaget för ett pris som överstiger marknadspriset. Önskar man inte att få sina aktier inlösta kan man sälja inlösenrätterna. Inlösenrätter tilldelas vanligen ändelsen IL.
J
Jämförelseindex

För att se genomsnittlig värdeökning för en viss marknad eller bransch används jämförelseindex. Fonder jämförs generellt med ett index som återspeglar den värdepappersmarknad som fonden placerar på. En Sverigefond jämför sig ofta mot bl.a. Stockholmsbörsens index OMX S 30.
K
K4-blankett

En blankett utgiven av skatteverket för redovisning av sålda värdepapper. Aktieinvest erbjuder ifyllda K4-blanketter mot en avgift, för att underlätta vid deklaration.
KK

Se ”Konkurs”.
Kapitalförsäkring

En depåtyp som kapitalvinstbeskattas annorlunda jämfört med traditionell depå. Denna sparform tillhandahålls av försäkringsbolag men kan öppnas via återförsäljare, t.ex. genom Aktieinvest.
Klubbdepå (samägd depå)

En traditionellt beskattad depåtyp som kan samägas av två eller flera ägare.
Konjunktur

Samhällelig ekonomisk situation som framför allt omfattar tillväxt, inflation och arbetslöshet.
Konkurs

Ett skuldsatt bolag som saknar möjlighet att betala kan försättas i konkurs. När bolaget är i konkurs har man som aktieägare möjlighet att göra förlustavdrag i deklarationen, förutsatt att förlusten gjorts inom en traditionellt beskattad depå.
Kontoutdrag

Sammanställning som bl.a. presenterar innehav och dess värde samt transaktioner (t.ex. köp, försäljningar, företagshändelser) under viss period.
Kontrolluppgift

Kontrolluppgifter ska för varje kalenderår lämnas av bland annat arbetsgivare, kreditinstitut och pensionsutbetalare. Senast den 31 januari året efter kalenderåret ska kontrolluppgifterna ha kommit in till Skatteverket.
Konvertibel

Ett skuldebrev utgivet av ett bolag, för att öka bolagets kapital. Konvertibeln löper på med en fast ränta under en utsatt tid och kan generellt vid ett senare tillfälle konverteras till nya aktier i bolaget till ett förutbestämt pris.
Kupongskatt

En skatt på aktieutdelningar från utländska bolag. Kupongskatten dras direkt vid utdelningen och varierar i storlek (t.ex. 10-15%) på grund av ländernas olika skatteavtal med Sverige.
Kurs

Marknadspris på ett värdepapper, t.ex. en aktie.
Kurtage (Courtage)

Avgift vid handel med värdepapper, t.ex. aktier (dock inte fonder).
Kvittning

Du behöver inte, som ägare av en traditionellt beskattad depå, betala skatt på en försäljning där du realiserade en vinst om du under samma inkomstår realiserar motsvarande förlust.
L
Large Cap

Bolagen på OMX AB, Nordiska börsen, delas in i segment beroende på storlek. I Large Cap ingår storbolag med ett börsvärde på över en (1) miljard euro.
Likvida medel

Saldo på depån, dvs. pengar som är tillgängliga för placering eller uttag.
Likvidation

När ägare beslutar att upphöra med bolagets verksamhet. Bolagets tillgångar avyttras och skulder regleras.
Likviddag

Administrativa dagar, generellt två, som tillämpas vid handel med aktier och certifikat. Med likviddagar menas antal dagar från affärsdag, vid t.ex. en försäljning, till den dag på pengarna finns tillgängliga för exempelvis uttag till ditt bankkonto.
Likviditetsfond

En typ av räntefond som placerar i räntepapper med s.k. kort löptid, ofta i svenska räntebärande värdepapper. Kallas även penningmarknadsfond.
Limit

Vid orderläggning finns möjlighet att ange kurs på köp- eller säljordern, det kallas för ”limitera”. Om inte aktierna kan köpas eller säljas på den kurs man angivit genomförs inte ordern.
M
MIFID

EU-direktiv med syfte att öka skyddet för investerare samt öka konkurrensen på värdepappersmarknaderna. (Markets in Financial Instruments Directive).
Mid Cap

Bolagen på OMX AB, Nordiska börsen, delas in i segment beroende på storlek. På Mid Cap ingår mellanstora bolag med börsvärde mellan 150 miljoner till 1 miljard euro.
Minimicourtage

Det courtage du minst betalar vid varje transaktion, oavsett storleken på din order.
Minussaldo

Vid sidan av eventuellt aktieinnehav kan det finnas ett saldo av likvida medel på depån. Om avgifter dras från en depå som saknar likvida medel kan ett minussaldo uppstå. En insättning till depån reglerar minussaldo.
Månadssparande

Aktieinvest erbjuder månatligt sparande i valfria aktier, fonder och färdiga portföljer. Dragningarna kan fås valfritt datum via autogiro.
N
NAV-kurs

(Net asset value) Fondkurs. Räknas ut från fondens värde delat med antal andelar.
NGM

Nordic Growth Market. Handelsplats för mindre tillväxtbolag.
NYSE

New York Stock Exchange
Nasdaq

Börs i New York, USA. Äger sedan 2008 Nasdaq OMX, som driver de nordiska börserna.
Nasdaq OMX Nordic Stockholm

Stockholmsbörsen.
Noterad aktie

En aktie som handlas officiellt på en börs eller handelsplats.
Nyemission

När ett företag ger ut nya aktier mot ersättning för att ta in mer kapital till bolaget.
O
OCR-nummer

Ett referensnummer som används vid inbetalningar.
OMXS-index

Det finns en uppsjö av OMXS-index. De fyra större indexen man brukar referera till är:
OMXS_PI = Stockholmsbörsen utan utdelning
OMXS_GI = Stockholmsbörsen med utdelning
OMXS30 = 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen utan utdelning
OMXS30_GI = 30 mest omsatta omsatta bolagen på Stockholmsbörsen med utdelning
Obligationsfond

Räntefond som innehåller räntepapper med lång löptid.
Observationslista

En lista för aktier där särskild utredning pågår.
Ombud

En av kunden utsedd person med rätt att administrera dennes depå, t.ex. köpa eller sälja aktier, i kundens räkning.
Omvänd split

Sammanläggning av aktier. Efter en omvänd split har aktieägaren desto färre aktier, men kursen regleras (höjs) i relation till den omvända spliten.
Onoterad aktie

Onoterad aktie: Aktier som saknar offentlig handel på erkänd börs eller handelsplats. Handel med onoterade aktier är pga. detta omständigt ibland, då det generellt saknas en naturlig knytpunkt (börs) där köpare respektive säljare kan mötas.
Orderdjup

En uppställning vid börshandel som presenterar köpare respektive säljare i ett aktieslag. Antal aktier samt kurs handlarna önskar köpa/sälja till specificeras.
Orderläggning

Term för när du lägger en köp- eller säljorder.
Orealiserat resultat

Skillnaden i kronor mellan vad du satsat (anskaffningsvärde) och marknadsvärde idag på ett visst aktieinnehav. Vid försäljning kallas vinsten/förlusten du gör för realiserat resultat.
P
P/E-tal

Ett ekonomiskt begrepp som visar aktiens pris/vinst per aktie. P/E-talet visar hur lång tid det tar att få tillbaka sin investering, förutsatt att vinsterna är konstanta.
P/S-tal

Ett ekonomiskt begrepp som står för priset på en aktie/bolagets försäljning (omsättning per aktie). Kan beskrivas som relationen mellan förväntningarna på bolaget och hur mycket de faktiskt omsätter.
PPM

Förkortningen stod tidigare för Premiepensionsmyndigheten, idag Pensionsmyndigheten. Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen som du får förvalta själv.
Penningmarknadsfond

En räntefond som innehåller placeringar i räntepapper med kort löptid.
Pensionssparande

Ett sparande med inlåsningseffekt (uttag kan ske tidigast vi 55 års ålder). Vanliga typer av pensionssparanden är Individuellt pensionssparande (IPS) samt pensionsförsäkring.
Placeringshorisont

Den tid du har för avsikt att behålla ett eller flera innehav. Från kort placeringshorisont på ett par dagar, veckor eller något år upp till tiotals år.
Placeringsinriktning

Idag finns en rad olika fondtyper vars innehav har en viss inriktning, några exempel är landsfond (Sverigefond), tillväxtmarknadsfond (BRIC-länderna), räntefond (räntepapper) eller blandfond (mix av aktier och räntepapper).
Preferensaktie

Ett aktieslag som generellt har förtur i olika sammanhang samt ofta rätt till högre utdelning.
Prestationsbaserad avgift

En avgift där fondförvaltaren, utöver förvaltningsavgift, kan ta en extra avgift beroende på hur fonden presterat i relation till ett visst index eller procent.
Prisplan

Hos Aktieinvest får man på merparten av våra depåer välja mellan två prisplaner Stor och Liten. Courtage och övriga avgifter varierar beroende på val av prisplan.
Prospekt

Vid emissioner, t.ex. företrädesemissioner, upprättar bolaget ett officiellt prospekt med information om bl.a. teckningskurs samt övriga villkor för emissionen.
R
Realiserat resultat

Den vinst eller förlust du gör (realiserar) vid försäljning av värdepapper.
Reavinstbeskattning

Vid traditionellt beskattade depåtyper ska realiserade vinster deklareras och beskattas med 30 %.
Regelbundet sparande

Med månadssparande med autogiro säkerställer du kontinuerliga investeringar i valfria aktieslag, fonder och portföljer. Du sprider risken genom flera mindre köp årligen istället för desto större enstaka investeringar.
Riktad emission

En nyemission riktad till en viss grupp investerare, till exempel anställda eller redan existerande aktieägare.
Räntebärande

Med räntebärande produkt menas trygga placeringar, på kort eller lång sikt, där placeringen görs i olika typer av räntepapper, såsom stadsobligationer, premieobligationer och räntefonder.
Räntefond

En fondtyp som placerar i räntebärande värdepapper. Det finns olika typer av räntefonder, t.ex. likviditetsfond och obligationsfond.
Rösträttsregistrering

När aktieägarens namn förs in i bolagets aktiebok, som ger aktieägaren rösträtt på stämma.
S
Saldo tillgängligt för uttag

Det belopp du kan utbetala från depån till bankkonto eller annan depå.
Schablonintäkt

Om du har ett investeringssparkonto beskattas du för en schablonintäkt. Schablonintäkten finns förtryckt i din deklaration. Schablonintäkten för investeringssparkonto är en viss procent (ändras årligen, baserat på statslåneräntan i november resp. år) av ett kapitalunderlag. Skatten är 30 % av schablonintäkten vilket motsvarar cirka en liten procent av underlaget.
Schablonmetoden

Om du saknar uppgift om vad du köpte aktierna för eller anskaffningsvärdet är mycket lågt och ska deklarera aktieförsäljningar kan du använda dig av den s.k. schablonmetoden. Schablonmetoden innebär att 20 procent av försäljningspriset räknas som omkostnadsbelopp (det vill säga anskaffningsutgiften plus eventuella kostnader du haft vid köpet och utlägg i samband med försäljningen).
Senast betalt

Den aktiekurs som en köpare och säljare senast gjorde en affär på i ett visst aktieslag, dvs. priset på aktien vid ett så kallat avslut.
Small Cap

Bolagen på OMX AB, Nordiska börsen, delas in i segment beroende på storlek. På Small Cap ingår något mindre bolag med börsvärde upp till 1 miljard euro.
Sparbox

En sparbox är en sammansättning av aktier eller fonder, enligt förbestämda kriterier, som du kan starta igång eller komplettera ditt sparande med. När du lägger en köporder eller startar ett månadssparande i en box så köper du innehållet i boxen. D.v.s. sparboxens olika aktier eller fonder läggs till din depå.
Specialfond

Fonder med speciella inriktningar, t.ex. teknikfond, där fonden tillåtits att placera mer än 10 % av fondförmögenheten i ett visst enskilt värdepapper. Risken höjs i och med denna snävare placeringsstrategi.
Split

En split betyder att antalet aktier ökar. Kursen halveras vanligtvis i samband med split, vilket betyder att en split generellt är odramatiskt då marknadsvärdet på ditt innehav sällan påverkas.
Spread

Skillnaden mellan bäste köpares respektive säljares kurs i en viss aktie.
Stamaktie

En stamaktie kallas generellt A- och B-aktie. Motsatsen är preferensaktier.
Substansvärde

Ett begrepp som främst används vid värdering av investmentbolag. Ger uppgift om hur aktien är värderad (högt/lågt) av börsen i förhållande till de pengar som finns i bolaget.
Sverigefond

En aktiefond som placerar i svenska aktier.
Sveriges Aktiesparares Riksförbund (SARF)

Oberoende intresseförbund för privatpersoners aktieägande.
Säljavgift

En avgift som kan tas ut av vissa fondförvaltare vid orderläggning. Avgiften är generellt en viss procent av innehavets värde vid försäljning.
T
Teckningsaktie

En nybetald aktie som mottagits i samband med en emission där ett bolag givit ut nya aktier. Den hela benämningen är Betald teckningsaktie, med förkortningen BTA.
Teckningskurs

Det pris som betalas för varje ny aktie i en nyemission.
Teckningsrätter/-optioner/-units

Exempel på värdepapper som ger ägaren rätt att köpa aktier i en nyemission, generellt till en bestämd kurs. Läs mer om teckningsoptioner
Teknisk aktieanalys

Genom att enbart titta på omsättning och kursutveckling görs en analys av aktien.
Tertialbesked

Ett kontoutdrag som sammanfattar fyra månader i stöten.
Traditionell aktie- och fonddepå

En depåtyp där man kan handla valfria aktier och fonder. Realiserade vinster är kvittningsbara mot förluster (eller kapitalkostnader) och försäljningar deklareras årligen till Skatteverket.
Tvångsinlösen

Om en aktieägare äger mer än 90 % av aktierna i ett bolag kan tvingande inlösen av de övriga aktierna begäras av ägaren.
U
Uppköpsbud

När någon, vanligtvis ett annat bolag, lägger ett bud på alla aktier i ett visst bolag.
Utdelning

Utbetalning av en del av bolagets vinst till aktieägarna. Utdelningar kan utbetalas med olika periodicitet men vanligast för svenska bolag är årlig utdelning (förutsatt att bolaget ger utdelning).
Utspädning

Vid en nyemission uppstår en utspädning då fler aktier ges ut i bolaget för att inbringa kapital till bolaget. En aktie representerar därför en mindre andel av bolaget efter nyemissionen än innan.
V
VPC Euroclear

Tidigare Värdepapperscentralen heter idag Euroclear. Det är ett papperslöst register som behåller data om de flesta aktier och räntebärande värdepapper i Sverige.
Valutarisk

Den som investerar på utländska börser påverkas negativt eller positivt av förändringar mellan kronan och den valuta som värdepappret är noterat i. Det kallas valutarisk.
Vinst per aktie V/A

Vinst per aktie är ett mätsätt för att konstatera företagets lönsamhet. Kan beskrivas som en variabel för att kunna fastställa en akties pris.
Värdepappersfond

En aktie- eller räntebaserad fond som investerar i aktier, obligationer och andra noterade värdepapper.
W
Warrant

Warrant är ett instrument med hävstång vilket innebär att dess värde både kan öka och minska mer än det underliggande instrument det är kopplat till.
X
XACT-fond

En börshandlad fond som erbjuder investeraren att ta del av olika marknaders upp- såväl som nedgång med hävstång.
Xterna listan

En lista för utländska bolag med stor andel svenska ägare.
Ä
Ägarregistrering

Som aktieägare har du antingen aktierna direktregistrerade i ditt namn (ex VP-konto) eller förvaltarregistrerade (det senare gäller för depåkunder hos Aktieinvest). På begäran kan depåinstitutet, t.ex. Aktieinvest, ägarregistrera kundens innehav direkt i respektive bolags aktiebok för att möjliggöra för kund att rösta för sina aktier på stämma.
Å
Årssammandrag

Ett årligt kontoutdrag som bl.a. sammanfattar årets försäljningar, utdelningar och marknadsvärde per den sista december.
Årsstämma

Det högsta beslutande organet i ett bolag där aktieägare får föra talan och besluta om bl.a. arvoden, utdelning (disponering av bolagets vinst) och nyemissioner.

Aktieskolor

Vill du lära dig mer om aktier? Då ska du anmäla dig till någon av våra populära aktieskolor med sparprofilerna Marcus Hernhag och Sandra Bourbon. Det är gratis och du tar del av materialet när det passar dig.

Anmäl dig till en aktieskola

Aktieskolor med Sandra Bourbon och Marcus Hernhag.

Vanliga frågor och svar

Ska jag spara i aktier eller fonder?

Du behöver inte välja. Det går att spara i både aktier och fonder. Generellt kan man säga att det är lite mer risk att spara i aktier, men det beror på hur du handlar aktier och vilka fonder du jämför med. Med en fond får du automatisk riskspridning då den innehåller flera olika investeringar. Däremot kan det vara viktigt att komma ihåg att olika fonder har olika grad av risk. När du sparar i aktier måste du istället själv hålla koll på marknaden. Samtidigt får du ägarandelar i ett bolag och en större chans till avkastning. För att dra nytta av fördelarna med respektive sparform brukar många spara både i aktier och fonder. De kan helt enkelt ses som komplement till varandra.

Vad är fördelarna med att månadsspara i aktier och fraktioner?

När du månadssparar i aktier och fraktioner hos oss genomförs köpen automatiskt varje månad, 12 gånger om året. Då slipper du tänka på aktiekurser och kan istället ägna tid åt annat. Dessutom får pengarna en större chans att växa än om de ligger på ett vanligt sparkonto.

Du kan läsa mer om månadssparande här >

Var hittar jag information om era priser?

Du hittar information om våra priser här.

Var hittar jag mer information om den courtagefria aktiehandeln?
Vilken kontotyp ska jag välja?

Det finns flera olika kontotyper att välja mellan när du ska spara i aktier och fonder. Vilken kontotyp som passar dig bäst beror på vad och hur du har tänkt handla. Här beskriver några av de vanligaste kontotyperna och vilka för- och nackdelar de har:

Investeringssparkonto (ISK): Denna kontotyp passar dig som enkelt vill spara i aktier och fonder. När du sparar på ett ISK betalar du ingen vinstskatt och behöver därför inte deklarera för vinster eller förluster. Istället betalar du en årlig schablonskatt på ditt innehav.

Traditionell aktie- och fonddepå: På en traditionell depå kan du ha aktier, fonder och onoterade värdepapper. Du rapporterar själv dina köp och försäljningar till Skatteverket. När du säljer värdepapper med vinst får du betala reavinstskatt. Den kan du kvitta mot förluster i din deklaration.

Du kan läsa mer om olika depåtyper här >

Vilken ordertyp ska jag välja?

Hos Aktieinvest kan du välja att köpa och sälja aktier på två sätt, antingen med Andelsorder (där du handlar delar av aktier mot Aktieinvests aktielager) eller Börsorder (att handla direkt mot börsen).

Det finns lägen då du tjänar på att välja det ena eller andra sättet.

Läs mer om de två ordertyperna här >