Kategori Hållbarhet

Negativ screening – vad betyder det?

Det finns flera olika sätt att investera hållbart. En sådan metod är negativ screening.

Negativ screening
Det finns flera olika sätt att investera hållbart. En sådan metod är negativ screening.

När du ska investera i aktier kan du välja att exkludera eller inkludera bolag utifrån olika kriterier kring hållbarhet. Detta kallas för negativ och positiv screening.

Negativ screening

Negativ screening innebär att man väljer bort vissa branscher eller företag som man inte vill investera i. För att göra detta kan man utgå ifrån en norm- och sektorscreening.

Norm- och sektorscreening

Med en norm- och sektorscreening identifieras vilka bolag som är investeringsbara enligt vissa kriterier. Till exempel kan man välja att inte investera i bolag inom en viss sektor. I en normbaserad analys utgår man istället ifrån företags värdesystem och förhållningssätt till att göra affärer; har man en historik av att göra affärer där mutor har förekommit, exempelvis? För att göra denna analys kan man till exempel utgå ifrån internationella standarder och normer i frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

Exempel på internationella normer som bör följas är:

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
  • ILO:s kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet
  • Rio-deklarationen om miljö och utveckling
  • FN:s konvention om biologisk mångfald
  • FN:s konvention mot korruption

Denna analys baseras ofta på de 10 principer som stödjs av FN och som organisationen FN Global Compact försöker få alla bolag att arbeta efter.

Dessa principer är:

Mänskliga rättigheter

Princip 1: Stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter

Princip 2: Försäkra att företaget inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter

Arbetsvillkor

Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar

Princip 4: Avskaffa alla former av tvångsarbete

Princip 5: Avskaffa barnarbete

Princip 6: Avskaffa diskriminering vid anställning och yrkesutövning

Miljö

Princip 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

Princip 8: Ta initiativ till och främja ett större ansvarstagande för miljön

Princip 9: Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik

Korruption

Princip 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning

Med denna metod försöker man undvika att investera i bolag som skadar miljön, kränker mänskliga rättigheter, har dåliga arbetsvillkor eller är involverade i bekräftade fall av korruption.

Positiv screening

Det går även att göra en positiv screening. Det innebär att man investerar i bolag som är miljövänliga och tar ett socialt ansvar.

Om man baserar sina investeringsbeslut på negativ screening så kommer man en bra bit på vägen mot att undvika de mest skadliga investeringarna ur ett hållbarhetsperspektiv, men det krävs positiv screening för att hållbarhet ska integreras i den fundamentala bolagsanalysen.

 

Aktiv och passiv förvaltning

Man skiljer också på aktiv och passiv förvaltning.

Den passiva förvaltningen innebär inte någon bolagsspecifik analys och syftar enbart till att följa ett externt index. Det finns ett flertal sådana index, bland annat har Dow Jones och Morningstar en del index med fokus på hållbarhet.

I den aktiva förvaltningen är fundamental analys av central betydelse, vilket innebär att varje bolag analyseras såväl från affärsidé, affärsmodell, finansiell status som ”hållbar verksamhet” på sikt.

När man använder både negativ och positiv screening vid val av värdepapper är det en aktiv förvaltning. Det ger en samlad syn på bolagens långsiktiga vinst- och intäktsmöjligheter, där hållbarhet är en viktig ingrediens. Ser man miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG) som en förutsättning för god långsiktig avkastning så söker man bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller.

Så kan du investera hållbart

Att investera hållbart betyder att söka bolag som har hållbara affärsmodeller över tid. Från bolagets sida krävs det då bra initiativ och ansvar avseende miljö, socialt ansvar och affärsetik.

För att hitta hållbara bolag kan man hos Aktieinvest använda bolagens betyg utifrån bland annat ESG och Global Compact. Dessutom kan man se hur bolagen bidrar till den globala uppvärmningen. Datan är baserad på en form av AI från analysfirman Arabesque och en analysmetod som indikerar hur bolagets hållbarhetsarbete utvecklas över tid och om trenden är positiv eller negativ.

Målsättningen är naturligtvis att ge investerare en högre avkastning på lång sikt och att ta bort så mycket av de negativa effekterna som möjligt av att investera utan tanke på miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption och att hitta de bolag som på ett bra sätt bidrar till att utveckla världen mot hållbarhet.

Hållbara investeringar – Är det möjligt?

 

/Martin Malmros

Jag är grundare till SustainOnline och har arbetat med hållbarhet i ca 25 år både som expert och rådgivare till bolag och städer men också som VD i bolag där jag har använt hållbarhet som ett sätt att öka bolagens konkurrenskraft, livskraft och attraktivitet för kunder, anställda och investerare. Mitt mål är att du som investerare ska få så bra information som möjligt om hur hållbar varje krona som du investerar är och förstå hur du kan investera hållbart med god avkastning på ditt kapital. Jag skriver som oberoende om hur man kan investera hållbart för Aktieinvest och strävar efter att allt jag kommunicerar ska vara vetenskapligt belagt och baserat på hållbara principer.

Åsikterna som presenteras i denna blogg är mina egna och ska inte ses som investeringsrådgivning. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.