Kategori Hållbarhet

Hållbara investeringar – är det möjligt?

Funderar du på att inkludera lite mer hållbarhetsaspekter i dina investeringsbeslut? Det är ingen dålig idé.

Hållbara investeringar
Funderar du på att inkludera lite mer hållbarhetsaspekter i dina investeringsbeslut? Det är ingen dålig idé.

Myndigheter, finansiella institutioner, kunder och media agerar nu allt mer aktivt mot företag som inte agerar hållbart eller har en plan för hur de ska bli mer hållbara. Med andra ord så har ohållbart agerande blivit en risk som man bör ta med i sina investeringsbeslut.

Hur vet jag att en investering verkligen är hållbar?

Låt oss börja med vad som inkluderas i ”hållbarhet”. I begreppet hållbarhet ingår både ekologiska och sociala hänsynstaganden. Redan 1987 skrev Världskommissionen en rapport på uppdrag av FN och slutsatsen var:

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Företag som inte försöker eliminera sin negativa påverkan på naturen och/eller som inte behandlar sina anställda och leverantörer på ett bra sätt kan med andra ord inte anses vara hållbara. De underminerar möjligheterna för framtida generationer att kunna leva väl.

Problemet är att bolag är väldigt duktiga på att beskriva sig själva som fantastiska. De företag som skapar övervägande problem, ur ett hållbarhetsperspektiv, är naturligtvis experter på det som ofta kallas ”greenwashing”.

Grönmålning, eller gröntvättning, innebär att den som bedriver en verksamhet försöker skapa en bild, genom marknadsföring, av att vara miljövänliga och då, genom kommunikation, belysa enskilda miljövänliga insatser. Till exempel ett klädbolag som upprättar en metod för kunder att lämna tillbaka sina kläder för återvinning medan den huvudsakliga produktionsmetoden för nya kläder fortsatt innebär stora miljöbelastningar.

Hur kan jag investera hållbart?

Det är ofta en god idé att investera via en aktör som har partnerskap med ett ratinginstitut som inkluderar hållbarhet i sina analyser. På detta sätt får du tillgång till en mer komplett analys. Idag är de flesta professionella investerare medvetna om att endast finansiell analys inte räcker. Det krävs en mer komplett bild av företagets påverkan på samhället och miljö i kombination med de finansiella resultaten. Detta har drivit finansiella marknadsplatser till att bli allt bättre på att tillhandahålla hållbarhetsanalyser i tillägg till de finansiella analyserna.

Här är några exempel om du vill undvika de branscher som ger mest negativa effekter på lång sikt: fossila bränslen, råmaterial och kemiska preparat som vid hög koncentration i mat skadar människor, djur och natur. Produkter som leder till att skogsytan minskar, haven övergöds och försuras. Produktion som leder till att antalet arter minskar eller som genererar koldioxid i stora mängder.

Är det alltid fel att investera bolag som verkar i ohållbara branscher?

Det är i slutändan en fråga om hur du ser på hållbarhet. För att kompensera koldioxidmässigt för en Thailandsresa tur och retur behöver du källsortera ditt plastavfall i 150 år. Det betyder inte att du ska sluta källsortera plast eller att du helt ska sluta med semesterresor via flyg. Utan snarare att du behöver bli mer medveten om hur stora hållbarhetsproblem olika produkter och tjänster skapar. Kanske är det så att ett bolag som producerar flygbränsle med en viss andel förnyelsebart innehåll är en superbra investering och driver branschen framåt. Ett företag som lyckas öka användningen av återvunnen plast gör det enklare för konsumenter och företag att bli mer hållbara utan att ändra sitt beteende. Denna typ av produkter och tjänster har mycket stor potential att lyckas väl. Det är inte helt enkelt att ändra sina beteenden men flera nya företag som redan blivit stora är byggda på ideér och affärsmodeller som ökar utnyttjandet av befintliga resurser.

AirBnB – Hyr ut din bostad när du inte använder den

SnappCar – Hyr en bil av din granne

Är det lönsamt att investera hållbart?

Det har gjorts ett antal analyser kring hur lönsamt det är att investera i bolag som agerar hållbart antingen ekologiskt eller socialt eller både och. Ett problem med dessa analyser är att bolag som agerar hållbart inte har gjort det en längre tid så det är svårt att få ett vetenskapligt belagt svar för en längre investeringshorisont men en summering av de resultat som har publicerats indikerar att:

  • Bolag med stark fokus på frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) kan förbättra den långsiktiga avkastningen.
  • Bolag som tillämpar hållbarhetsprinciper och tydlig ägarstyrning med fokus på ESG över tid är lönsamma och är mindre känsliga för risker som är miljö-, hälso- eller socialt-relaterade.
  • Teambaserad kunskap- och insiktsdelning och beslutsfattande kan ge långsiktiga positiva investeringsresultat. (Om du engagerar dig i hållbara investeringar så ökar dina chanser att uppnå bättre resultat).

/Martin Malmros

Jag är grundare till SustainOnline och har arbetat med hållbarhet i ca 25 år både som expert och rådgivare till bolag och städer men också som VD i bolag där jag har använt hållbarhet som ett sätt att öka bolagens konkurrenskraft, livskraft och attraktivitet för kunder, anställda och investerare. Mitt mål är att du som investerare ska få så bra information som möjligt om hur hållbar varje krona som du investerar är och förstå hur du kan investera hållbart med god avkastning på ditt kapital. Jag skriver som oberoende om hur man kan investera hållbart för Aktieinvest och strävar efter att allt jag kommunicerar ska vara vetenskapligt belagt och baserat på hållbara principer.

Åsikterna som presenteras i denna blogg är mina egna och ska inte ses som investeringsrådgivning. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.