Kategori Hållbarhet

Green Deal – EU ökar trycket på investerare

EU ska bli klimatneutralt innan 2050, enligt EU:s tillväxtstrategi ”Green Deal”. Det kommer särskilt att påverka bolag inom energi, bygg, industri och transport.

Green deal
EU ska bli klimatneutralt innan 2050, enligt EU:s tillväxtstrategi ”Green Deal”. Det kommer särskilt att påverka bolag inom energi, bygg, industri och transport.

Du kanske inte har hört talas om ”Green Deal” (även kallat EU:s gröna giv) förut, men lägg det på minnet för det är EU:s tillväxtstrategi som syftar till att EU ska bli klimatneutralt innan 2050. EU-kommissionen har även lagt fram ett lagförslag som gör att ett klimatneutralt EU 2050 ska bli lagligt bindande, vilket kommer att öka pressen på investerare att inkludera bolags klimatavtryck i sina investeringsbedömningar.

Vad innebär Green Deal?

Syftet med strategin är att skapa ett klimatneutralt Europa och bevara vår naturliga livsmiljö i fråga om arter, vatten och grönska. Det ska även främja utvecklingen av landsbygden och områden som har svaga tillväxtmöjligheter idag. Dessutom tror man att det kommer skapa flera nya arbetstillfällen. Det är inga små ambitioner och naturligtvis krävs det enorma investeringar för att detta ska vara möjligt. Närmare bestämt räknar man med 1 biljon euro (över 10,000 miljarder kronor) i investeringar över de kommande tio åren.

Denna strategi kommer att påverka alla delar av vår ekonomi men de fyra områden som lyfts fram initialt är:

  • Energi
  • Byggnader
  • Industri
  • Transport

Orsaken är att dessa områden utgör en stor del av lösningen men kommer att ta lång tid att åtgärda och kräver enorma investeringar.

Energi

Produktion och användning av energi står för 75 % av EU:s koldioxidutsläpp. Vi släpper ut växthusgaser i atmosfären motsvarande ca 4400 miljoner ton koldioxid per år, så att minska utsläppen är ingen liten uppgift. Europa har dock redan minskat utsläppen av växthusgaser med nästan 25 % sedan 1990. Målet är att all producerad energi ska vara koldioxidneutral 2050.

Investera i förnybar energi

Byggnader

Bostäder och lokaler står för 40 % av EU:s energikonsumtion. Målet är att renovera en så stor andel byggnader som möjligt för att sänka energianvändningen och energikostnaderna för européer. För nya byggnader är regeln i princip att de ska vara ”nästan” klimatneutrala. Man är inte helt exakta i vad detta innebär. Samtidigt byggs det inte så mycket nytt i Europa, så nyproduktion är inte det största problemet i nuläget.

Industri

Idag använder Europas industri bara 12 % återvunnet material. För att vi ska kunna uppnå en mer cirkulär ekonomi måste användningen av återvunnet material öka så att det närmar sig 100 %. Målet är att stötta europeisk industri så att den blir mer innovativ och ledande i världen på cirkularitet.

Transport

Transporter står för 25 % av våra utsläpp idag. Målsättningen är att alla transporter ska bli renare, billigare och hälsosammare.

Hur ska den gröna omställningen finansieras?

Finansieringen av Green Deal kommer säkerligen att ändras ett flertal gånger, men förslaget är att drygt 50 % ska komma från EU:s långtidsbudget som sträcker sig över flera år (2021-2027). Resterande del ska genereras av privata och offentliga investeringar via medlemsländerna.

Hur säkerställer man att denna förändring sker?

Det kanske största steget som EU-kommissionen har tagit för att säkerställa strategin Green Deal är att man nu har lagt fram ett lagförslag som gör det bindande för alla medlemsländer att uppnå klimatneutralitet till 2050.

När man går från politiska ambitioner till lagstiftning sker normalt ett par saker:

  • Investerare och bolag får tydlighet i vad de måste åstadkomma
  • Medlemsländer inför kontrollmekanismer för att säkerställa efterlevnad av lagen

EU-kommissionen arbetar nu på ett antal mekanismer som ska få privata och offentliga investeringar om ca 5000 miljarder kronor att flyttas till hållbara investeringar. En del är den så kallade EU taxonomi-rapporten. En viktig del i denna är att noterade bolag ska ha 100 % koll på sin klimatskuld. En annan del är vad priset på denna skuld ska vara. En tredje är vilka finansiella villkor som ska gälla för investeringar i omställningen. Låter det komplicerat? Låt mig förklara det med ett exempel så det blir tydligt hur det kommer att påverka dina investeringar framöver.

Exempel

Om målet att nå 0 % koldioxidutsläpp till 2050 blir lag och gäller för ett energibolag kommer det att bli krav på att bolaget ska kunna redovisa sina koldioxidutsläpp exakt. Eftersom det finns ett pris på koldioxidutsläpp kan man då räkna ut priset för detta från det att lagen träder i kraft tills 2050 om bolaget inte gör någonting. Kostnaden för utsläpp alternativt kostnaden för att åtgärda problemet kan prissättas av marknaden och kommer att vägas in i aktiepriset framöver. Dessutom blir alternativet att inte göra någonting, inte längre ett lagligt alternativ.

Hur påverkas jag som investerare?

För dig som investerare gäller det att hålla koll på vilka bolag som genererar de största koldioxidutsläppen. De kommer att påverkas mest av förändringen. Dessutom vill du kanske hålla ett öga på bolagen som leder omställningen. När det finns mer detaljerad data kring utsläpp från bolag kan du behöva ta med det i dina kalkyler när du bedömer en aktie.

Hållbara investeringar – Är det möjligt?

Håll dig uppdaterad

Om du prenumererar på Aktieinvests mejlutskick om hållbart sparande får du information direkt till din inkorg nästa gång jag publicerar ett blogginlägg.

Prenumerera

/Martin Malmros

Jag är grundare till SustainOnline och har arbetat med hållbarhet i ca 25 år både som expert och rådgivare till bolag och städer men också som VD i bolag där jag har använt hållbarhet som ett sätt att öka bolagens konkurrenskraft, livskraft och attraktivitet för kunder, anställda och investerare. Mitt mål är att du som investerare ska få så bra information som möjligt om hur hållbar varje krona som du investerar är och förstå hur du kan investera hållbart med god avkastning på ditt kapital. Jag skriver som oberoende om hur man kan investera hållbart för Aktieinvest och strävar efter att allt jag kommunicerar ska vara vetenskapligt belagt och baserat på hållbara principer.

Åsikterna som presenteras i denna blogg är mina egna och ska inte ses som investeringsrådgivning. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.