Kategori

Om dödsboets depå är en ISK, kan en flytt av värdepapper till dödsbodelägare ske endast till dödsbodelägarens ISK hos Aktieinvest. Alla interna flyttar, d.v.s. flyttar mellan depåer hos Aktieinvest, är kostnadsfria. Om dödsboets depå är en traditionell depå, är flytt till andra institut möjlig (exklusive fonder). Observera då att flyttavgifter tillkommer enligt vår prislista för flyttuppdrag.