Etik och regelverk

Information till dig som är kund hos Aktieinvest

Den 1 november 2007 trädde lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden i kraft. Lagen är ett resultat av implementering av MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) - ett EU-direktiv på värdepappersmarknadsområdet. Direktivet kom som en synkronisering av den finansiella lagstiftningen i Europa för att säkra kundskyddet vid handel i finansiella instrument inom Europa.

Som ett led i kundskyddet har man inom MiFID ställt krav på information till kunder avseende kundkategorisering, risker, bästa orderutförande, intressekonflikter m.m. Nedan följer en redovisning av dessa.

Kundkategorisering och risker

Aktieinvest har valt att kategorisera alla sina kunder som icke-professionella. Det betyder att du som kund hos Aktieinvest har den högsta skyddsnivån. Den höga skyddsnivån innebär ett större informationskrav mot kund samt krav på att kontrollera kunders kunskapsnivå vid ingående av finansiella transaktioner. Det innebär rent praktiskt bland annat att Aktieinvest kommer behöva inhämta information om din kunskapsnivå vid handel i s.k. komplicerade instrument.

Handel i finansiella instrument medför alltid någon form av risk. Man investerar sina besparingar i finansiella instrument som har olika risknivå eller är olika utformade.

Aktieinvest har definierat riskerna i en informationsbroschyr ”Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument” som du kan läsa här.

Riktlinjer för bästa orderutförande

Lagen om värdepappersmarknaden föreskriver bland annat att värdepappersinstituten ska ha riktlinjer som föreskriver på vilket sätt institutet utför order för att på bästa möjliga sätt tillmötesgå kundens intressen. De grundläggande riktlinjerna är att Aktieinvest ska utföra kunds order snabbt, effektivt och rättvist för att uppnå bästa möjliga resultat för dig som kund. Aktieinvest riktlinjer för bästa orderutförande kan du läsa om här.

Riktlinjer för intressekonflikter

Aktieinvest har identifierat potentiella intressekonflikter som kan uppkomma inom Aktieinvests verksamhet. Aktieinvests hantering avseende identifikation och åtgärder för potentiella och faktiska intressekonflikter är beskrivna i Riktlinjerna för hantering av intressekonflikter. Aktieinvest har fastställt att de intressekonflikter som eventuellt kan uppstå inom institutet kan åtgärdas genom att hålla olika verksamhetsområden åtskilda. I de fall en intressekonflikt inte skulle kunna lösas på detta sätt kommer Aktieinvest meddela kund om hur dess intressen påverkas.

Ångerrätten

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som distanskund ångerrätt avseende ingående av depåavtal och/eller IPS-avtal med Aktieinvest. Ångerrätten gäller dock inte för den handel som utförs på depåerna (köp och försäljningar som du gör inom ramen för avtalet). Om du önskar utnyttja din ångerrätt avseende ett ingånget depå- eller IPS avtal måste du, inom 14 dagar från det att du skickade oss det undertecknade depåavtalet, respektive 30 dagar från det att du skickade oss det undertecknade IPS-avtalet, skicka oss ett undertecknat brev i original avseende detta. För tiden fram till dess att vi tar emot ditt meddelande om ångerrätt har vi rätt att ta ut depåavgift och andra eventuella avgifter för utförande av tjänst enligt avtalet.

Riskinformation

De pengar du investerar i aktier och fonder kan både öka och minska i värde. Värdetillväxten är bland annat beroende av börsernas, räntornas och valutornas framtida utveckling. Generellt sett gäller att ju högre risk (mätt som sannolikheten att utfallet inte blir det du har förväntat dig) som är förknippad med en investering, desto högre avkastning kan man förväntas få. Det betyder omvänt att ju högre avkastning du kräver av dina investerade medel, desto högre risk måste du vara villig att ta. Investeringar i aktier i små bolag med kort eller ingen historik, innebär generellt sett större risk än investeringar i stora stabila bolag med lång historia. På samma sätt är investeringar i fonder som investerar i utvecklings- och tillväxtländer generellt sätt mer riskfyllda än fonder som investerar i mogna och stabila marknader.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning!

Handelsinformation

Aktieinvest arbetar för att motverka otillåten insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan på de marknadsplatser där Aktieinvest erbjuder handel. Vi vill därför uppmärksamma våra kunder på handelsförfaranden som inte är tillåtna på dessa marknadsplatser. Syftet med detta är undvika att du som kund bryter mot lagen och marknadsplatsernas regelverk. 

Följande förfaranden är inte tillåtna: 

Handel med sig själv eller mellan egna depåer

Det är inte tillåtet att handla med sig själv eller mellan sina egna depåer. Man får alltså inte vid samma tillfälle lägga en köp- och säljorder från två olika depåer eller konton, i ett och samma värdepapper, med avsikt att få avslut på dessa ordrar mot varandra. Detta gäller även vid handel mellan depåer, investeringssparkonton och kapitalförsäkringar samt  handel mellan privata konton och företagskonton och konton som man företräder som fullmaktshavare.

Handel för att påverka prisbilden/ Vilseledande order

Alla ordrar som läggs ska vara drivna av antigen ett köp eller säljintresse. Ordrarna måste ha ett kommersiellt syfte och alla avslut måste ske till marknadsmässiga priser. Det är alltså inte tillåtet att köpa eller sälja aktier med syftet att påverka kursen i aktien eller för att ta reda på eventuella dolda volymer på köp eller säljsidan. 

Det är inte heller tillåtet att lägga en order med avsikt att ge en vilseledande bild av utbud eller efterfrågan i en aktie genom att tillexempel skapa volymer i orderboken på köp eller säljsidan för att locka andra investerare till avslut på andra nivåer än det rådande marknadspriset. 

Skatterättslig hemvist och andra skatterättsliga frågor

Aktieinvest tar enbart emot kunder som är bosatta och har skattehemvist inom EU/EES. Skatterättsliga aspekter gör att Aktieinvest inte kan ta emot kunder utanför det europeiska samarbetsområdet. Det kan finnas flera anledningar till att en kund är deklarations- och/eller skattepliktig i annat land än Sverige. Det kan vara födelseort, medborgarskap, en c/o adress eller dylikt.

Den 1 april 2015 trädde lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet (IDKL) i kraft. IDKL baseras på ett billateralt samarbetsavtal mellan Sverige och USA som ålägger svenska finansiella institut att identifiera sina kunder och rapportera till Skatteverket de fysiska och juridiska personer som är att betrakta som US persons och därmed är skattepliktiga i USA. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) är den amerikanska lagen som ligger till grund för bestämmelserna IDKL. För mer information om FATCA hänvisas till Skatteverkets hemsida samt till IRS’ (amerikanska skattemyndigheten) hemsida IRS.

Med US person (amerikansk person) avses: Den som har ett amerikanskt medborgarskap eller dubbelt medborgarskap varav det ena är amerikanskt.

Den som i annat fall har skatterättslig hemvist i USA; exempelvis genom bosättning i USA och/eller är innehavare av ett amerikanskt uppehålls- arbetstillstånd (s.k. Green card). Observera att i denna grupp kan även ingå den som har avsagt sig sitt amerikanska medborgarskap eller som tidigare varit innehavare av s.k. Green card. För dessa personer gäller särskilda övergångsregler enligt amerikansk skattelagstiftning. För närmare information, se IRS hemsida.

När det kommer till juridiska personer så betraktas ett företag som US person om det är: 

  • I utlandet delägarbeskattad juridisk person eller aktiebolag som är registrerat i USA.
  • En trust där domstol i USA har behörighet att besluta eller döma i frågor som rör trustens administration och en eller flera amerikanska personer eller ett dödsbo efter avliden person har behörighet att kontrollera trustens administration.
  • En US person har skyldighet att deklarera och/eller betala skatt i USA. Det åligger den enskilda personen att förvissa sig om sina skyldigheter enligt den amerikanska skattelagstiftningen genom att kontakta IRS i USA.

Har du enklare administrativa frågor avseende skattehemvist och hur du anger denna är du välkommen att kontakta Aktieinvests kundservice på 08-5065 1700 eller kundservice@aktieinvest.se. I annat fall hänvisar vi till Skatteverkets kundtjänst.

Personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgiftslagen bygger på ett EU-direktiv från 1995 och avser att öka skyddet för privatpersoners integritet med hänsyn till det ökande antal register och sammanställningar som lagras elektroniskt. Huvudprincipen är att all systematisk behandling av personuppgifter är förbjuden om inte samtycke inhämtats.

Aktieinvest lagrar de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du ansöker om våra tjänster och öppnar depå hos oss. Detta sker för att vi skall kunna marknadsföra och administrera våra produkter. Samma gäller även våra samarbetspartners aktiehandelsrelaterade produkter, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till ovan nämnda bolags samarbetspartners.

Om du önskar få information om vilka personuppgifter som Aktieinvest behandlar om dig kan du sända oss en skriftlig ansökan, som skall vara undertecknad, till: Aktieinvest FK AB, Personuppgiftsombudet, 113 89 Stockholm. Du har rätt att få sådan information kostnadsfritt en gång per kalenderår.

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring kan du anmäla detta till oss skriftligen till ovan angiven adress.

Penningtvätt

Den 15 mars 2009 infördes en ny penningtvättslag i Sverige som ska förhindra att bland andra finansiella institut används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv som gäller i alla EU-länder. I korthet innebär lagen att finansiella institut måste göra en bedömning av risken för att användas för penningtvätt. Därför måste Aktieinvest ha god kunskap om dig och dina affärer när en affärsrelation inleds. Aktieinvest måste också fortlöpande följa dina transaktioner.

Lagen innebär att du alltid måste legitimera dig när du öppnar en depå samt utför transaktioner hos Aktieinvest. Då Aktieinvests kunder är distanskunder måste institutet veta syftet med ditt sparande för att kunna utföra granskning av transaktionerna enligt lagen. Aktieinvest ställer därför frågor om ditt sparande i den så kallade sparprofilen på hemsidan. 

För att finansiella institut inte ska utnyttjas för terrorismfinansiering är de förbjudna att göra affärer med personer eller organisationer som finns på EU:s sanktionslistor. Instituten är skyldiga att göra kontroller mot officiella register över individer och organisationer som myndigheterna ansett vara kopplade till terroristaktiviteter. Instituten ska också i övrigt försöka förhindra finansieringen av terrorism.

Etik

Aktieinvest har som mål att bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kundernas och allmänhetens förtroende för institutet och värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras.

Etik och moral används ofta synonymt för att beskriva vad som är rätt och riktigt oavsett formella riktlinjer. Moral betraktas som det praktiska, den faktiska handlingen och ställningstagandet. Etik är den teoretiska sidan, reflektionen och förklaringen till vad som är moraliskt eller inte. Normer är föreskrifter för hur man ska handla medan värderingar är den rangordning eller prioritering av normer som man gör för sitt handlande.

Aktieinvests grundläggande etiska normer är fastställda av styrelsen i interna riktlinjer. I syfte att upprätthålla en hög företagsetisk standard har ledningen även antagit ett antal förhållningssätt och regeler som alla anställda måste följa. De är kodifierade i bolagets Personalhandbok. Aktieinvests etiska förhållningssätt baseras på värdegrunder som professionalism och hög etisk standard, regelefterlevnad och upprätthållande av förtroende för institutet och värdepappersmarknaden.

Aktieinvest och rådgivning

Aktieinvest tillhandahåller inte någon som helst finansiell rådgivning till sina kunder. Aktieinvest tillhandahåller depåtjänster med möjlighet till egen förvaltning.

Hos Aktieinvest kan du som kund bygga upp en investeringsportfölj med lämplig riskspridning antingen genom att handla med andelar av aktier eller genom att handla med hela börsposter. Vi erbjuder även olika sammansatta aktieportföljer. Därutöver kan du investera i fondandelar, bland annat den egna svenska aktieindexfonden Topp Sverige. Aktieinvest tillhandahåller inte någon finansiell rådgivning avseende ditt sparande. Du måste därför alltid själv söka efter oberoende ekonomisk information och analyser, samt utvärdera dessa inför ditt ställningstagande. Detta gäller även vid köp av de av institutet sammansatta aktieportföljerna.

Aktieinvest är ett helägt dotterbolag till Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Aktiespararna tillhandahåller utbildning och information till sina medlemmar med syfte att förbättra förutsättningarna för dem att fatta självständiga investeringsbeslut. Aktiespararna förespråkar ett regelbundet och långsiktigt sparande i aktier, i enlighet med Aktiespararnas Gyllene Regler.

Vill du ha mer information om Aktiespararna och deras verksamhet, se www.aktiespararna.se.

Under Finansinspektionens tillsyn

Aktieinvest står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd sedan den 30 november 1993 att bedriva värdepappersrörelse. Tillståndet omfattar punkterna 1, 2, 3 och 5, det vill säga handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn, förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instrument, handel med finansiella instrument för egen räkning och medverkan vid emissioner av fondpapper eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets. Den 24 augusti 1994 erhöll institutet tillstånd att bedriva pensionssparrörelse och från och med den 21 december 1994 tillstånd att vara kontoförande institut.

Under 1999 erhöll bolaget tillstånd att ta emot medel med redovisningsskyldighet vilket innebär att alla mottagna likvider hanteras som klientmedel, det vill säga – hålls åtskilda från institutets egna pengar. Därmed kan kundernas pengar inte hamna i institutets konkursbo i händelse av obestånd. Institutet är börsmedlem, vilket bland annat innebär att vi själva får genomföra aktieaffärer. 

Institutet är kontoförande institut hos VPC AB (Värdepapperscentralen), vilket innebär att vi kan ta emot utdelning, föra aktier från och till kunder etc. Institutet har tecknat avtal mot den amerikanska skattemyndigheten IRS om att vara Q.I. (Qualified Intermidiary), vilket är en överenskommelse om särskild skattehantering för utdelning från amerikanska bolag.