Kategori

SEB SICAV 2- SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund –Delas upp i två separata fonder

Fonden SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap, ISIN LU0086828794, kommer delas upp i två separata delfonder.

Uppdelningen innebär att innehaven i delfonden, SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund, kommer att behålla sina likvida tillgångar, och de illikvida tillgångarna, de ryska innehaven som för närvarande inte går att sälja, kommer att överföras till en ny delfond, SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2.

SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap är sedan tidigare spärrad för köp.

Sista dag för Aktieinvest kunder att sälja fonden om man inte önskar få sitt innehav uppdelat är den 8 februari 2023 kl 11.00.

Preliminärt bokas uppdelningen den 10 februari 2023.

När uppdelningen är genomförd kommer den nya delfonden att likvideras så snart som möjligt.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.