Kategori

Paydrive AB: Utdelning av Paydrive TO 2 och TO 3

Villkor 1:10

För varje tio-tal (10) aktier i Paydrive AB, erhålls en (1) Paydrive teckningsoption av serie TO2 och en (1)  Paydrive teckningsoption av serie TO3.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i utdelningen var den 21 juni 2022.

Preliminärt datum för börsnotering av Paydrive TO2 och TO3 på Nordic Growth Market NGM AB är den 29 juni 2022.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.