Kategori

Eniro Group AB: Obligatorisk inlösen av preferensaktie B

Eniro Group AB genomför en obligatorisk inlösen av samtliga utestående preferensaktier av serie B mot kontant ersättning 96,00 SEK.

Samtidigt erbjuds ett alternativ att teckna stamaktier i Eniro för hela inlösenlikviden.

 

Aktieinvest FK AB kommer att genomföra det obligatoriska likvidalternativet, att erhålla 96,00 SEK per aktie för sina kunders räkning.

 

Likvidalternativet:

För en (1) aktie i Eniro Group AB AK PR B erhålls 96,00 SEK kontant. Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske omkring den 3 februari 2023. Sista dag för Aktieinvests kunder att handla i aktien är den 27 januari 2023.

 

 

Om du önskar teckna stamaktier istället för att erhålla inlösenlikvid, behöver du kontakta Aktieinvest FK AB:s kundservice på telefon 08-50561700 senast den 2022-12-15 kl 15:00

 

Teckningsalternativet:

Eniro Group erbjuder 240 stamaktier i Eniro Group i utbyte mot inlösenlikviden för en (1) preferensaktie av serie B. Innehavare av preferensaktier av serie B kan endast välja att utnyttja hela inlösenlikviden för teckning av stamaktier eller att helt avstå från att teckna stamaktier. Emissionskursen är 0,40 kronor per stamaktie i Eniro Group, motsvarande aktiens kvotvärde.

Utbokning av vederlag i form av stamaktier i Eniro Group beräknas ske omkring vecka 4, 2023

Sista dag för Aktieinvests kunder att köpa i aktien om man önskar delta i aktiealternativet är den 14 december 2022. Avstämningsdag för att teckna aktier är den 16 december.

 

 

 

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

 

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.