Kategori

Boliden AB: Split med obligatorisk inlösen

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Boliden erhålls 15,50 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 10 maj 2022.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 13 maj – 3 juni 2022.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 13 juni 2022.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.