Kategori

Veg of Lund AB: Utdelning av Veg of Lund TO2

Villkor 1:5

För fem (5) aktier i Veg of Lund AB, erhålls en (1) Veg of Lund teckningsoption av serie TO2.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i utdelningen var den 12 januari 2023.

 

Villkor för teckningsoption:

Den som är aktieägare i Veg of Lund på avstämningsdagen den 16 januari 2023 erhåller en (1) Teckningsoption per fem (5) innehavda aktier.

 

En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under 10 handelsdagar föregående teckningsperioden, dock lägst 2,20 SEK och högst 4,40 SEK.

 

Information om hur du går tillväga om du vill utnyttja dina TO på din depå hos Aktieinvest kommer när teckningstiden startat.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

 

 

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.