Kategori

Neles Corporation: Fusion

Neles Corporation har slagits samman med Valmet Oyj genom en fusion. Bolagen sammangår och bildar ett nytt bolag.

En (1) aktie i Neles Corporation har bytts ut till 0,3277 aktier i Valmet Oyj.

Aktierna i Valmet Oyj handlar på Nasdaq Helsingfors.

Eventuellt månadssparande har övergått i likvida medel.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.