Kategori

Eniro Group AB: Riktad nyemission om teckning av stamaktier i Eniro AB till innehavare av preferensaktie A samt stamaktier. Förlängning av teckningstid.

Eniro Group AB genomför en obligatorisk inlösen av samtliga utestående preferensaktier av serie B mot kontant ersättning 96,00 SEK. I inlösenförfarandet kan kund i utbyte mot inlösenlikviden för en (1) preferensaktie av serie B teckna 240 stamaktier i Eniro Group AB.

I händelse av att inte samtliga aktieägare av preferensaktier av serie B väljer att acceptera Teckningserbjudandet, erbjuds övriga aktieägare i Eniro Group att anmäla sitt intresse att teckna återstående stamaktier.

Avstämningsdag för att teckna aktier är den 19 januari 2023.

De nya stamaktierna emitteras till teckningskursen 0,40 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Minsta teckningspost är 15 000 stamaktier motsvarande 6 000 kronor.

 

Om du önskar teckna stamaktier, behöver du kontakta Aktieinvest FK AB:s kundservice på telefon 08-50561700 senast den 2023-01-19 kl 17:00.

För att teckna krävs även att du har likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående måste vara uppfyllda senast den 2023-01-19 kl 17:00 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Eventuellt besked om tilldelning ges omkring 26 januari 2023.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.