Kategori

Domicilbyte Frontline

För varje aktie i Frontline erhålls istället en (1) aktie i Frontline med ny isinkod.
Varje aktieägare i Bermuda-bolaget kommer att erhålla en ny röstberättigad stamaktie i det Cypriotiska Bolaget för varje aktie denne innehar i Bermuda-bolaget, med syftet att ändra domicil från Bermuda till Cypern.
Första dag för handel i nya aktien i Frontline är 17 januari 2023 för Aktieinvests kunder.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.