Kategori

BrainCool AB: Nyemission. Uppdatering

BrainCool har beslutat att skjuta fram teckningsperioden för företrädesemissionen.

Handel med teckningsrätter och BTU senarelägges och handelsperiod för dessa instrument kommer att meddelas i samband med uppdateringen av tidplanen.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.