Kategori

Bosjö Fastigheter AB: Split med obligatorisk inlösen

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Bosjö Fastigheter erhålls 65,00 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 25 april 2022.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 29 april – 13 maj 2022.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 20 maj 2022.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.