Kundkännedom – för dig som vill delta i en emission

Kommer du lägga en order över 15 000 EUR*, är du en Politisk exponerad person (PEP) eller boende utanför EU/EES? Då behöver du fylla i en kundkännedomsblankett.

Vi som emissionsinstitut är skyldiga att inhämta den informationen enligt Penningtvättslagen, vilken ställer höga krav på att ha god kännedom om dig som kund samt de transaktioner vi utför.

*enskilt eller sammanlagt belopp

Kundkännedom för fysisk person

Fyll i och signera med BankID

Fyll i, skriv ut och posta blanketten

Kundkännedom för juridisk person

Fyll i och signera med BankID

Fyll i, skriv ut och posta blanketten

Vanliga frågor och svar

Varför behöver jag besvara frågor om PEP?

Från och med den 1 augusti 2017 gäller nya regler enligt penningtvättslagen som innebär att vi bland annat måste veta vilka av våra kunder som är personer i politiskt utsatt ställning, närstående eller är nära medarbetare till PEP. Begreppet omfattar kunder som är bosatta i Sverige såväl som utomlands. Därför ställer vi frågor kring PEP till våra befintliga och nya kunder. 

Vad är en PEP?

En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politiskt utsatt ställning, dvs. en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. 

En PEP är en person som har eller de senaste 18 månaderna har haft någon av följande befattningar: 

 • Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister 
 • Ledamöter i styrelsen för politiska partier 
 • Parlamentsledamot 
 • Domare i Högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas 
 • Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank 
 • Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i Försvarsmakten 
 • Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan 
 • Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå 
 • Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO) 

Som PEP betraktas även en person som är nära familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP. I det hänseendet betyder nära familjemedlem: 

 • Make/maka 
 • Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka 
 • Sambo, enligt definitionen i Sambolagen (2003:376) 
 • Barn eller barns make/partner 
 • Förälder

En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för exempelvis mutbrott.

Jag är osäker på om jag är en nära medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning (PEP). Vad innebär det att vara en nära medarbetare?

Med nära medarbetare menas du som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.