Nu kan du välja att spara hållbart, inte bara i fonder utan även i aktier. Med hållbarhetsdata för aktier kan du jämföra hur hållbara enskilda bolag egentligen är.

Det har länge funnits en myt om att hållbara investeringar ger en sämre avkastning. Idag finns det studier som visar att bolag som presterar bra utifrån olika kriterier kring hållbarhet som är relevanta för deras verksamhet också ger avkastning. Dessutom har hållbarhet blivit en risk som man behöver ta hänsyn till i sina investeringar. Till exempel kan det vara en hög risk, ur ett hållbarhetsperspektiv, att investera i ett bolag som gör stora utsläpp i takt med att lagstiftning skärps kring området. Samtidigt är hållbarhetsfaktorer, liksom all annan information om bolaget, bara en del av det som påverkar aktiens värde. Därför är hållbarhetsdata en lika viktig del av din investeringsprocess som finansiell data. Information kring hur bolag presterar inom olika områden kopplat till hållbarhet har blivit allt mer tillgänglig, vilket innebär att du kan använda datan som beslutsunderlag i dina investeringar.

Så hittar du hållbara aktier

Verktyg för att hitta hållbara aktier

Vi vill göra det enkelt att utvärdera och jämföra bolag utifrån olika kriterier kopplat till hållbarhet. Därför presenterar vi hållbarhetsdata för aktier i vår tjänst sedan 2018.

Du kan hitta hållbara aktier till ditt sparande utifrån:

  • Miljö (ESG)
  • Socialt ansvar
  • Klimat
  • Hållbarhetspreferenser

För att testa filtreringen behöver du öppna ett konto hos oss (det tar bara tre minuter och är helt gratis).

Öppna konto

Är du redan kund hos oss? Logga in och testa filtreringen direkt!

Miljö (ESG)

ESG står för ”Environmental, Social and Governance”. Det är ett hållbarhetsmått som används för att utvärdera bolag utifrån kriterier kring miljö, socialt ansvar och styrningsfrågor. Utifrån de olika kriterierna för ESG får bolag i vårt sortiment ett betyg från 0 till 100, där 100 är det mest hållbara. Dessutom har bolag med ett högt ESG en bättre riskjusterad avkastning. När du tittar på datan är det bäst att jämföra bolag inom samma sektor. Det beror på att bolagen utvärderas utifrån kriterier som är relevanta för den sektor som bolaget är verksamt i. Till exempel är energiförbrukning viktigt inom tung tillverkningsindustri, men inte alltid inom tjänstesektorn.

Socialt ansvar

För att mäta det sociala ansvar som bolag tar kan man utgå ifrån FN:s internationella principer Global Compact. De inkluderar kriterier kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. I vår tjänst får bolag ett betyg mellan 0-100 beroende på hur pass väl det lever upp till dessa kriterier. Ju högre betyg – desto mer hållbart är bolaget. Dessa principer gäller för alla bolag, oavsett bransch. Till exempel är korruption ett problem som finns i flera olika branscher. Därför kan du använda måttet för att jämföra bolag i olika branscher.

Klimat

Klimatmåttet mäter i vilken utsträckning bolag bidrar till den globala uppvärmningen. Varje bolag som rapporterar kring utsläpp får en temperatur på 1,5 °C, 2 °C, 2,7 °C eller > 2,7 °C. Temperaturen återspeglar den troliga globala temperaturförändringen som bolaget bidrar till på lång sikt. Enligt Parisavtalet är målsättningen att hålla den globala uppvärmningen långt under 2 °C och sträva efter att begränsa den till 1,5 °C. Därmed är det mer hållbart för bolag att ha en så låg temperatur som möjligt för klimatmåttet. Bolag som har valt att inte redovisa sina utsläpp markeras med 3 °C. Därför är det bättre för bolag att redovisa sina utsläpp och istället få ett bättre betyg för klimatmåttet.

Hållbarhetspreferenser

Med våra hållbarhetspreferenser kan du sortera bort bolag utifrån deras involvering inom olika områden, t.ex. tobak, vapen eller fossila bränslen. För att flaggas för ett område måste bolaget få minst 5 % av sina intäkter därifrån.

Hållbarhetsboxen – färdigpaketerat med hållbara aktier​

Tycker du att det är krångligt att välja hållbara aktier på egen hand? Du kan enkelt börja spara hållbart med vår Hållbarhetsbox. Den innehåller bolagen som har bäst betyg för de olika hållbarhetsmåtten samt inte är involverade inom kontroversiella områden såsom fossila bränslen, alkohol och tobak. Därmed slipper du själv välja bolag att investera i.

Läs mer om Hållbarhetsboxen >

Hur tas hållbarhetsdatan fram?

Hållbarhetsdatan i vår tjänst är baserad på data från Arabesque. Datan utgår ifrån offentlig information om bolaget, inklusive nyheter, som plockas upp via ett AI-verktyg. Därmed är det inte enbart baserat på sådant som bolagen själva rapporterar.

Informationen samlas in av datasystem baserade på regelbaserade och självlärande algoritmer som kan bearbeta stora mängder data, s.k. big data. På så sätt kan det processa fler datapunkter än vad människor kan, vilket leder till bättre och mer objektiva beslutsunderlag. Verktyget hanterar över 150 miljoner datapunkter. Det använder systematiskt över 250 olika indikationer kring hållbarhet kombinerat med nyheter från över 50 000 källor på 15 olika språk. Datan uppdateras dagligen, vilket gör det möjligt att följa bolagens prestation och trend över tid.

Denna data används av professionella investerare världen över. Tillsammans med Arabesque arbetar vi på att utöka datan och inkludera fler bolag.

Ovanstående ska inte ses som investeringsråd utan som information om produkter i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.