Inbjudan till teckning av aktier i Soltech Energy Sweden AB Företrädesemission

Emissionsbelopp vid fullteckning:
98 MSEK, motsvarande 8 172 423 aktier, före emissionskostnader

Övertilldelningsemission:
Vid stort intresse kan styrelsen besluta om övertilldelning om max 46 MSEK, motsvarande 3 840 000 aktier

Teckning med företräde:
Sju (7) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie

Teckning utan företräde:
Ja, med subsidiär rätt eller via ev. övertilldelningsemission

Teckningskurs:
12 SEK per aktie

Teckningstid:
24 augusti 2020 till 7 september 2020

Handel med teckningsrätter:
24 augusti 2020 till 3 september 2020

Soltech Energy Sweden AB
Teckningstid: 
2020-08-24 till 2020-09-07