Mentice

Aktieinvest erbjuder dig möjligheten att anmäla teckning av stamaktier i Mentice inför bolagets notering på Nasdaq First North Premier. Eventuell tilldelning är courtagefri hos oss. 

Mentice är ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära ingrepp. Mentices simulatorer används för att utbilda, träna och förbättra kirurgers färdighet vid olika typer av ingrepp samt vid introduktion av nya kliniska instrument. Bolaget tillhandahåller produkter som kan liknas vid flygsimulatorer för läkare och kliniska arbetslag och bidrar till att ge dess utövare så realistiska träningsupplevelser som möjligt. Mentice har som målsättning att bidra till att reducera antalet dödsfall, skador och kostnader som uppkommer till följd av misstag och ineffektivitet inom vården.

Se mer information nedan samt på bolagets hemsida.

Villkor

Prospekt (svenska)

Villkor i korthet

*Om du tecknar denna nyintroduktion måste pengarna finnas tillgängliga på din depå samma datum som sista teckningsdag. Vi kommer att reservera beloppet på din depå för att kunna skicka in din intresseanmälan. Om du inte har pengar på depån vid angivet datum kommer du inte att få de aktier du tecknat dig för. Eventuell tilldelning av aktier beslutas av bolagets styrelse och meddelas till alla som anmält sitt intresse att teckna aktier därefter.

Filmer om bolaget
Mentice on YouTube

Mer info
Genom att utveckla och erbjuda innovativa och realistiska träningsverktyg anser Mentice att läkarnas kliniska färdigheter kan förbättras och risken för onödiga misstag minskas. Medicinska misstag är ett stort och kostsamt samhällsproblem och utgör den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer i USA.En nära integration mellan hälsovården och den övriga medicinteknikindustrin är avgörande för att främja innovativa lösningar som förstärker simuleringsupplevelsen. Mentice har sitt huvudkontor i Göteborg och har en stark global närvaro med bolag etablerade i USA, Japan, Kina och Schweiz. 
Bolagets produkter kan delas in i tre olika produktgrupper: 
  • VIST™ G-Series: Bolagets huvudprodukt vilken erbjuder en endovaskulär simulatorplattform för procedurträning med ett stort utbud av tillhörande procedurer.
  • VIST™ One: Enklare träningslösningar för träning av specifika uppgifter, däribland för användning av komplexa medicinteknikverktyg. Produkten är avsedd för volymförsäljning.
  • SimMan Vascular: Ett kliniskt tillvägagångsätt för kommunikation och gruppträning. Produkten har utvecklats för Laerdal Medical och erbjuds som en del i deras produkter.
Var och en av dessa produktgrupper tillgodoser huvudsakligen fyra medicinska specialiteter inom det kardiovaskulära området: Interventionell Kardiologi, Interventionell Radiologi, Interventionell Neuroradiologi och Kärlkirurgi. Produkterna stöds också av olika servicelösningsalternativ för att säkerställa en smidig implementering och underhåll av systemen. 
 
Historik 
Mentice grundades år 1999 och har sedan dess utvecklat en bred produktportfölj med ett flertal av de största medicinteknikbolagen som kunder. Mentices simulatorer har installerats på cirka 400 sjukhus och akademiska institutioner runt om i världen och över 1 250 simuleringssystem har levererats till sjukhus och tillverkare av medicintekniska produkter. 
 
Mentice har sitt huvudkontor i Göteborg och har en stark global närvaro med bolag etablerade i USA, Japan, Kina och Schweiz. 
 
Styrkor och konkurrensfördelar
Bolagets styrelse anser att Mentice har följande styrkor och konkurrensfördelar som förväntas bidra till att Bolaget ska kunna realisera sina framtida strategiska och finansiella mål:
  • Stark position på marknaden för avancerade endovaskulära simuleringslösningar
  • Innovativa simuleringslösningar med stor teknikhöjd
  • Välrenommerad kundbas och strategiska partnerskap med ledande medtech-leverantörer
  • Bevisad och skalbar affärsmodell med stark lönsamhet 
  • Tydligt definierad strategi för fortsatt tillväxt med höga marginaler och låg kapitalbindning 

Mer information om bolaget finner du på bolagets hemsida >

 

Erbjudande

Styrelsen för Mentice har beslutat att genomföra en nyemission och en försäljning av befintliga aktier för att stödja bolagets fortsatta expansion och utveckling. Styrelsen har därför ansökt om upptagande till handel av Mentices aktier på Nasdaq First North Premier. Investerare inbjuds härmed, i enlighet med villkoren i Prospektet, att teckna aktier i Mentice.

Investerare erbjuds härmed, i enlighet med villkoren i Prospektet, att förvärva maximalt 7 764 351 aktier i Mentice, av vilka Säljande Aktieägare erbjuder 6 090 881 aktier. Därtill erbjuder Bolaget 1 673 470 nyemitterade aktier, vilka kommer att emitteras med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 17 april 2019. 

Erbjudandepriset är fastställt till 49 SEK per aktie. Erbjudandepriset är detsamma för både institutionella investerare som för allmänheten i Sverige. Courtage utgår ej. Erbjudandepriset om 49 SEK per aktie har i huvudsak fastställts baserat på ett sedvanligt anbudsförfarande som ägde rum under april och maj 2019.

Nyemissionen förväntas tillföra Mentice cirka 82 MSEK efter avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet. Vid full teckning i Erbjudandet kommer antalet aktier i Mentice att öka med 1 673 470 aktier från 22 473 082 till 24 146 552, vilket motsvarar en utspädning om 6,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Mentice kommer inte att erhålla några intäkter från försäljningen av befintliga aktier. För att täcka en möjlig övertilldelning i samband med Erbjudandet, kan Erbjudandet komma att omfatta upp till ytterligare högst 1 164 652 befintliga aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet 


Informationen om börsintroduktionen inte ska ses som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer, utan som information om en tjänst som ingår i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Bolagets verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Vänligen även notera att värdepappren inte erbjuder någon garanterad intäkt och inget kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller kapitalskydd. En kund som önskar att investera i aktier i erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering samt kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier. Mer legal information finner du på Etik & Regelverk>