Inbjudan till teckning av aktier i Meltron AB Företrädesemission

Erbjudandet i sammandrag

Den som på avstämningsdagen den 24 september 2020 är ägare av aktier i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. För varje på avstämningsdagen befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för att teckna fem (5) nya aktier i Bolaget. Erbjudandet omfattar högst 100 069 720 nyemitterade aktier. Vid det fall det är stort intresse för emissionen kan styrelsen besluta om ytterligare riktad emission till samma kurs och med avsteg från företrädesrätten.

Teckningskurs: 0,25 SEK per aktie

Avstämningsdag: 24 september 2020

Teckningsperiod: 28 september - 13 oktober 2020.

Handel med teckningsrätter: 28 september - 9 oktober 2020. 

Handel med BTA: 28 september 2020 - tills emissionen registrerats hos Bolagsverket. Detta beräknas preliminärt ske omkring vecka 45 2020.

 

Meltron AB
Teckningstid: 
2020-09-28 till 2020-10-13