Kategori Hållbarhet

Ett koldioxidneutralt Europa – hur påverkar det mina investeringar?

Hur påverkas dina investeringar av krav på minskade koldioxidutsläpp?

Så påverkas dina investeringar av krav på minskade koldioxidutsläpp
Hur påverkas dina investeringar av krav på minskade koldioxidutsläpp?

1987 skrevs Montrealprotokollet under. Det är ett globalt avtal som reglerar användning av freoner. Orsaken var att vi blivit medvetna om hur freoner från kylsystem i kylskåp och frysboxar tunnade ut ozonskiktet. En förtunning som ökar risken för hudcancer, minskar planktonproduktionen i haven och skadar växter. Beslutet om att ingå avtalet var baserat på mätningar av freoner (CFC) i vår stratosfär. Avtalet har av Kofi Annan hyllats genom citatet: ”Kanske det mest framgångsrika internationella avtalet hittills…”.

Electrolux var snabbast med att ta fram freonfria kylar och frysar och fick genom sin satsning på freonfria produkter enorma kommersiella framgångar. Electrolux valde att satsa på helt freonfria lösningar och inte bara begränsa användningen av freoner till den nivå som avtalet krävde. Gensvaret hos konsumenter var extremt starkt.

Vad kan vi lära oss från historien?

Det finns flera saker som investerare kan lära sig från användningen och upphörandet av freon som kylmedel:

1) På samma sätt som forskare uppmätte CFC i stratosfären på 80-talet och kunde förutse följderna av ett uttunnat ozonlager har man kunnat mäta och förutse vad en ökning av växthusgaser som koldioxid får för effekter på miljön. Att ifrågasätta dessa fakta kan bara betraktas som marknadsföring från de bolag och länder som drabbas hårdast av att vi slutar använda fossila bränslen.

2) När ett företag väl väljer att acceptera ett problem som deras nuvarande produkter skapar och tar fram lösningar som helt eliminerar problemet så blir gensvaret från kunder starkt positivt.

3) Det finns redan idag ett antal svenska bolag som tagit fram lösningar som är koldioxidneutrala och den potentiella marknaden för dem är extremt stor. Exempelvis koldioxidneutralt stål och betong.

Krav på minskade växthusutsläpp

Inom EU har man beslutat att vi ska minska våra växthusgasutsläpp med 40 % till 2030 och med 80-95 % till 2050 jämfört med 1990 års utsläppsnivåer. Varför? Det stödjs av forskningen som säger: Idag är den samlade koldioxideffekten av alla mänskliga aktiviteter ca 40 gigaton koldioxidekvivalenter (40 GtCo2e) per år. Om vi ska behålla det klimat som vi har haft under hela mänsklighetens utveckling så kan vi släppa ut max 600 GtCo2e mer i atmosfären. Efter denna nivå av Co2e i atmosfären så beräknas medeltemperaturen öka med över 2 grader. När vi passerat denna punkt kommer förändringen av havstemperatur, issmältning och andra effekter att ytterligare eskalera temperaturstigningen och vi vet inte idag om det efter denna punkt går att vända trenden. De flesta forskare tror inte att det går och det ger oss ca 15 år eller fram till 2035 att vända situationen. Det är därför Parisavtalet har fokuserat på målet 2 grader.

EU ökar trycket på investerare

Handel med utsläppsrätter

EU går längst när det gäller att reglera aktiviteter som genererar koldioxid men också i att sätta ett pris på koldioxid. Man är dock inte ensam om detta. Det finns nu 30 stycken olika skatter och ETS:er i olika länder och regioner som reglerar användningen av koldioxid. De täcker in ca 12 GtCo2e eller cirka 30 % av människans årliga konsumtion av koldioxid.

I Kina kommer man att öppna en handelsplats för koldioxidrättigheter i Guangzhou. Målet är att genom att reglera handeln kring Kinas koldioxidutsläpp, som motsvarar ett värde på 5.5 biljoner dollar, ska man nå koldioxidneutralitet 2060. När Kina väl startar denna börs så kommer nära 50 % av världens koldioxidutsläpp att vara handelsbart och marknadspriset på koldioxid förväntas harmoniseras globalt.

Investera i förnybar energi

Kostnaden påverkar aktiepriset

Eftersom koldioxid nu kan börja betraktas som en råvara som har ett pris, dock negativt då det är en kostnad som användaren måste betala, så förväntas detta kraftigt påverka de bolag som är stora användare. Investerare väger helt enkelt in kostnaden för att bli koldioxidneutralt i aktiepriset.

Energimarknaden och bolag som utvinner olja, gas och kol är den klart största producenten av koldioxid. De står för ca 75 % av världens koldioxidförbrukning årligen. De 200 största bolagen inom olja, gas och kol har reserver som skulle generera 750 GtCo2e om allt användes. Det vill säga klart över vad forskningen säger att vi kan tillföra atmosfären utan att passera 2 graders-målet.

Hur påverkas jag som investerare?

För dig som investerare så kommer detta starka fokus på att driva ner koldioxidanvändandet att ha en kraftig påverkan framöver. Håll ett öga på vilka industrier som genererar stora koldioxidutsläpp (stål, betong, flyg, olja, gas, kol, energibolag och bilindustrin) och välj bort dem eller välj alternativ som har tagit fram koldioxidneutrala produkter. Värdeökningen kan komma att förvåna dig.

 

/Martin Malmros

Jag är grundare till SustainOnline och har arbetat med hållbarhet i ca 25 år både som expert och rådgivare till bolag och städer men också som VD i bolag där jag har använt hållbarhet som ett sätt att öka bolagens konkurrenskraft, livskraft och attraktivitet för kunder, anställda och investerare. Mitt mål är att du som investerare ska få så bra information som möjligt om hur hållbar varje krona som du investerar är och förstå hur du kan investera hållbart med god avkastning på ditt kapital. Jag skriver som oberoende om hur man kan investera hållbart för Aktieinvest och strävar efter att allt jag kommunicerar ska vara vetenskapligt belagt och baserat på hållbara principer.

Åsikterna som presenteras i denna blogg är mina egna och ska inte ses som investeringsrådgivning. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.