Kategori

Vi genomför regelbundet sökningar i våra system efter kunder som påverkas av FATCA. Kunder som uppfyller någon av nedanstående punkter kan komma att kontaktas för mer information.  

  • Amerikanskt medborgarskap eller bosatt i USA 
  • Född i USA 
  • Amerikansk adress i vårt kundregister 
  • Återkommande betalningar till amerikanska konton 
  • Har lämnat fullmakt eller firmateckningsrätt till en person med en amerikansk adress 
  • Kunder som endast uppgivit en c/o eller Poste Restante adress 

Därmed kan det hända att vi kontaktar kunder som faktiskt inte är skatteskyldiga i USA.