Kategori

En IPS kan avslutas genom att en utbetalning görs i förtid, om det totala värdet uppgår till högst ett prisbasbelopp. Utbetalning sker med avdrag för inkomstskatt. En begäran om avslut skall inkomma till Aktieinvest skriftligen.

Skatteverket kan i vissa fall ge särskild dispens till förtida uttag trots att behållningen överstiger ett prisbasbelopp. I sådana fall skall kunden inkomma med en kopia på Skatteverkets beslut.