Kategori

Sett till de bolag som ingår i Aktiespararnas portföljer är det en direkt spegling. Om det i tidningen Aktiespararen sker ett byte av aktier sker samma byte även i Portföljspar, dvs en eller flera aktier utgår ur en viss portfölj och lika många aktier inkommer i densamma.

När det gäller hur de olika bolagen är viktade sinsemellan i portföljen kan det däremot skilja sig åt mellan den portfölj som redovisas i tidningen och den portfölj som vi erbjuder via Portföljspar. Tidningen omplacerar normalt sett så att utgående aktie säljs och försäljningssumman investeras i den nya aktien. I portföljspar sker istället förändringen enligt ett index. Du kan läsa mer om hur index fungerar här.

Exempel på omplacering enligt index

Portfölj med startvärde 1 000 kr och startandelar för ingående bolag på 25 % vardera. Vid start:
Aktie A: Startvärde 250 kr
Aktie B: Startvärde 250 kr
Aktie C: Startvärde 250 kr
Aktie D: Startvärde 250 kr

För enkelhetens skull antas att portföljen vid första omplaceringstillfället fortfarande har värde 1 000. Nu har vikterna förändrats:
Aktie A: Värde 300 kr, andel 30 %
Aktie B: Värde 300 kr, andel 30 %
Aktie C: Värde 150 kr, andel 15 %
Aktie D: Värde 250 kr, andel 25 %

Aktie C utgår och ersätts av Aktie E. Då Aktie E ska inkomma med startandelen 25 % = 250 kr och Aktie C enbart kan inbringa 150 kr, krävs försäljning även i Aktierna A, B och D för totalt 100 kr i proportion till deras nuvarande andelar.

Den totala andelen av portföljen som A, B och D motsvarar är 30+30+25 = 85 %. Från denna totala andel ska värdet 100 kr tas. Försäljning sker enligt följande:
Aktie A: 0,30/0,85*100 = 35,294 kr
Aktie B: 0,30/0,85*100 = 35,294 kr
Aktie D: 0,25/0,85*100 = 29,412 kr

Efter omplaceringen ser portföljen ut enligt följande, fortfarande med det totala värdet 1 000 kr:
Aktie A: Värde 264,706 kr, andel 26,47 %
Aktie B: Värde 264,706 kr, andel 26,47 %
Aktie D: Värde 220,588 kr, andel 22,06 %
Aktie E: Värde 250 kr, andel 25,00 %

Utvecklingen som visas på vår hemsida kan skilja sig åt från utvecklingen som redovisas i tidningen Aktiespararen pga skillnaden i hur bolagen viktas i portföljerna.