Viktiga nyckeltal när du analyserar aktier

Nyckeltal används för att lättare kunna jämföra företag och aktier. Här reder vi ut hur nyckeltalen funkar.

För att kunna göra en aktieanalys behöver du kunna dra slutsatser om priset på aktien är högt eller lågt i förhållande till bolagets prestation, finansiella resultat eller framtida potential. Där hjälper nyckeltalen till. Genom att kika på flera nyckeltal och kombinera det med annan information om bolaget kan du skapa dig en samlad bild.

Vad är nyckeltal?

Nyckeltal är ekonomiska mått som underlättar jämförande analyser av bolag.

I stället för att endast uttrycka resultat i kronor ställer nyckeltalen resultatet i relation till något, vilket blir mer rättvisande. Man tittar till exempel på soliditet, likviditet, vinstmarginal och avkastning.

Det blir mest korrekt om man jämför bolag som är lika varandra i bransch, marknad eller produkt.

En annan viktig faktor i jämförelsen är företagens livscykel. Nyckeltalen kan variera mycket mellan bolag som är i uppstart, tillväxt eller i en mognadsfas.

Vanliga nyckeltal

Några nyckeltal är extra relevanta i en analys av aktier:

EBITDA

EBITDA, justerat rörelseresultat, används när man vill mäta lönsamheten i ett bolag. Det visar hur resultatet ser ut justerat för räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar. Det ger alltså en indikation på relationen mellan intäkter och utgifter.

EBITDA kan anges på olika sätt, till exempel som ett belopp på fem miljoner men också som marginal i procent där omsättningen delas med vinsten. Vad som anses vara bra EBITDA skiljer sig beroende på bransch.

Soliditet

Soliditet är ett finansiellt mått som kan användas på flera sätt. En hög soliditet visar ofta att företaget är stabilt och har en liten risk för konkurs. Finansiell uthållighet mäts dels i hur stor andel av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital och hur stor del som är lån.

CAGR

Riskmåttet CAGR är genomsnittlig årlig effektiv tillväxttakt för valfri faktor. Det mäts ofta i en period av tre, fem eller tio år för att visa hur tillväxten för bolaget sett ut över tid. Måttet går att tillämpa på många sätt, bland annat på omsättningens och vinstens tillväxt samt kostnadsökning. Eftersom tillväxten är i fokus för CAGR passar det för tillväxtbolag som ännu inte nått lönsamhet.

Volalitet

Volatilitet är ett riskmått och visar en akties risk på kort sikt. Måttet visar hur många procent aktien har rört sig upp och ner från sin genomsnittskurs senaste månaden. Hög volatilitet innebär möjlighet till högre avkastning men också en högre risk för större förlust. Det omvända gäller för låg volatilitet. Oroliga börstider och skakig värld skapar ofta högre volatilitet.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett riskmått som du som sparare kan använda för att få perspektiv på hur väl dina investeringar avkastar i förhållande till risken du tar. I detta fall mäts risken i volatilitet. Måttet tar även hänsyn till mindre riskfyllda alternativ och tar den riskfria räntan i beaktning. Med riskfritt menas att till exempel att ha pengar på ett sparkonto.

Beta

Beta är ett riskmått som mäter historisk volatilitet hos en aktie i förhållande till börsen i stort. Det ger dig en fingervisning om hur volatil aktien är framöver. Beta-talet kan vara 1 eller mer/mindre.

Mindre än 1 visar att aktien brukar röra sig mindre än börsen. Över 1 betyder mer risk/högre volatilitet och tal på 1 följer exakt börsens svängar.

P/E-tal – vanligaste nyckeltalet

P/E-tal är ett värderingsmått och även det nyckeltal (multipel) som är mest använt. Det betyder price/earnings (aktiekursen/vinsten per aktie).

P/E-talet visar på vilken nivå börsen/marknaden värderar företaget i förhållande till vinsten. Är P/E-talet till exempel 10 har börsen betalat 10 gånger årsvinsten för en aktie och det kommer ta lika lång tid för bolaget att tjäna in de pengar du betalade för aktien, om vinsten inte förändras.

P/E-talet är ofta väldigt högt för nystartade bolag med bra tillväxt. Det beror på att börsen förväntar sig även hög tillväxt framöver. Är företaget inte lönsamt så gör P/E-talet ingen nytta. Mest värdefullt är P/E-talet oftast när du värderar mogna och stabila bolag. Då sker värderingen på nuvarande och aktuell prestation vilket gör talet lägre.

P/S-tal – värderingsmått

P/S står för price/sales – alltså aktiekurs/omsättning per aktie. Likt P/E-talet anger även P/S-talet hur högt börsen (marknaden) värderar företagets årsförsäljning. Men P/S-talet är bäst att kolla på om du analyserar startup- och tillväxtbolag. Den typen av bolag brukar sällan vara lönsamma från början men de har i regel hög omsättningstillväxt.

Ett högt P/S-tal kan vara positivt då det indikerar att börsen förväntar sig en fortsatt hög omsättning, men också negativt eftersom företaget måste kunna leverera det. Ett tips är att kika lite extra på bolagets skalbarhet (vilka möjligheter finns det för bolaget att växa?) eller expansionsplaner för att få en bild av tillväxten av omsättning. Precis som för P/E-talet är det bäst att jämföra P/S-tal mellan liknande företag som verkar inom samma bransch och befinner sig i samma fas i livscykeln.

Vad betyder ett negativt P/E-tal?

För att kunna räkna ut P/E-talet behöver företaget gå med vinst, annars finns det inget att ställa priset i relation till. Det finns dock undantag där företag förväntas gå med vinst året efter. Då kan man räkna fram ett förväntat P/E-tal på kommande vinst. Det är också möjligt att se priset i relation till omsättningen istället för vinsten, då använder man P/S-talet.

Lär dig mer om aktier

Spana in fler aktieskolor och ta dina aktiekunskaper till nästa nivå.

Våra aktieskolor

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.