Inbjudan till teckning av units i Gapwaves AB (publ)

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Emission av units i Gapwaves AB (publ). En unit består av en B-aktie och en teckningsoption (TO1B). Varje unit erbjuds för 5,95 kr/st. Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1 november t.o.m den 30 november 2017 teckna ytterligare en ny B-aktie för 7,50 kronor/st. Teckningsoptionen avses att listas parallellt med aktien under dess löptid. Huvudägare, styrelse, ledning, VD samt samtliga A-aktieägare i Gapwaves har Lock-Up på sina aktier i ett år från första listningsdag. Bolaget avser att ansöka om listning av både B-aktien och TO1B på First North vid Nasdaq Stockholm snarast möjligt efter emissionens genomförande.

Teckningsförbindelser och emissionsgaranti
Inför föreliggande nyemission har teckningsförbindelser och emissionsgarantier erhållits upp till ca 100 % av emissionsbeloppet. Emissionen är således garanterad till ca 100%.

 

Emissionskurs: 5,95 kronor per unit.
Teckningstid: 26 september 2016 till och med den 10 oktober 2016
Emissionsbelopp vid full teckning: Ca 23,8 Mkr före emissionskostnader.
Möjlig kompletterande riktad emission: Vid stort intresse, utöver fullt tecknad emission, kan en kompletterande riktad emission på upp till ca 10-12 Mkr komma att beslutas till motsvarande villkor riktad till kvalifierade investerare.
Värdering före emissionen: Pre-money värdering ca 50 Mkr.

Gapwaves
Teckningstid: 
2016-09-26 till 2016-10-10