i kategorin

Inbjudan till teckning av Units i SpectrumOne AB (publ) – Företrädesemission

Teckningstid: 2021-03-31 – 2021-04-14          Teckningskurs: 2,50 SEK per Unit         Emissionsbelopp: 169,4 MSEK

 

Erbjudandet i sammandrag

Under perioden 31 mars 2021 till och med den 14 april 2021 erbjuds nuvarande aktieägare och övriga allmänheten i Sverige att teckna Units i SpectrumOne AB (publ) till en teckningskurs om 2,50 SEK per Unit. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 4. Befintliga aktieägare erhåller för varje befintlig aktie en (1) uniträtt och det krävs fyra (4) uniträtter för att teckna en (1) Unit med företrädesrätt. Erbjudandet omfattar högst 67 772 242 nyemitterade aktier, motsvarande en emissionslikvid om 169 430 605 SEK, samt 67 772 242 vederlagsfria teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan prospekt och anmälningssedel för att teckna Units utan företrädesrätt.

Prospekt

Anmälningssedel BankID

Anmälningssedel

Application form