i kategorin

Phoenix Biopower logotyp

Inbjudan till teckning av B-aktier i Phoenix Biopower AB (publ) – Företrädesemission

Teckningstid: 2021-03-08 – 2021-03-22          Teckningskurs: 10,15 SEK per B-aktie          Emissionsbelopp: 14,8 + 8,5 MSEK

 

Erbjudandet i sammandrag

Under perioden 8 mars 2021 till och med den 22 mars 2021 erbjuds nuvarande aktieägare, övriga allmänheten i Sverige och institutionella investerare att teckna B-aktier i Phoenix Biopower AB (publ) till en teckningskurs om 10,15 SEK per aktie. Befintliga aktieägare erhåller för varje befintlig A eller B-aktie en (1) teckningsrätt och det krävs tio (10) teckningsrätter för att teckna en (1) ny B-aktie med företrädesrätt. Erbjudandet omfattar högst 1 461 676 nyemitterade B-aktier, motsvarande en emissionslikvid om 14 836 011,40 SEK, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att besluta om en övertilldelningsoption om högst 838 400 B-aktier, motsvarande en emissionslikvid om 8 509 760,00 SEK, till samma kurs och med avsteg från företrädesrätten.

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan memorandum, teaser och anmälningssedel för att teckna aktier utan företrädesrätt.

Vänligen notera att aktien ej är noterad och därför inte heller går att förvara på ett Investeringssparkonto (ISK).

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel BankID

Anmälningssedel

LMK Group