Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i OptiCept Technologies AB (publ) genom nyttjande av teckningsoptioner TO 6

Teckningstid: 2023-09-18 – 2023-09-29
Villkor: 1:1                                                                                                    Teckningskurs: 2,70 SEK per aktie
Sista dag för handel i TO 6: 2023-09-29

Erbjudandet i sammandrag

En (1) teckningsoption av serie TO 6 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i OptiCept Technologies AB (publ) till kursen 2,70 SEK per aktie.

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner (VP-konto)

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel och betalning så att den är Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 den 29 september 2023.

Anmälningssedel

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner (depå)

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktion avseende anmälan och betalning . Detta bör ske i god tid före den 29 september 2023 då olika förvaltare har olika handläggningstider.