Kategori

Offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nobina AB (publ) – förlängd acceptperiod

Sista acceptdag: 2022-02-08           Vederlag: 108 kronor per aktie           Utbetalning av vederlag: omkring 2022-02-17

Erbjudandet i sammandrag

Ride BidCo AB (”Ride BidCo”) erbjuder aktieägarna i Nobina AB (publ) (”Nobina”) att erhålla ett kontant vederlag om 108 kronor per aktie i Nobina. Den förlängda acceptperioden löper mellan 25 januari 2022 – 8 februari 2022.

Du som har ditt innehav i Nobina på en depå ska acceptera erbjudandet enligt instruktion från din bank/förvaltare.

 

Erbjudandehandling

Tilläggshandling

Offer document

Supplement to the Offer document

Acceptsedel (sve)

Acceptance form (eng)