Minesto

Inbjudan till teckning av aktier i Minesto AB (publ) genom utnyttjande av teckningsoptioner TO 3

Teckningstid: 2019-10-28 – 2021-04-30          Teckningskurs: 15,79 SEK per aktie          Emissionsbelopp: 163,1 MSEK

 

Erbjudandet i sammandrag

En (1) teckningsoption TO 3 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

 

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner (VP-konto)

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för inlösen, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast den 30 april 2021. Observera att även betal­ning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest till­handa senast den 30 april 2021, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

 

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner (depå)

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktion avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 30 april 2021, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

 

Anmälningssedel finns för nedladdning nedan (OBS! Gäller endast för direktregistrerade innehav).

Teckningsoptionsvillkor

Anmälningssedel

Villkor

För att ta del av produktinformationen, läs igenom och acceptera nedanstående villkorstext. Aktieinvests erbjudande enligt denna hemsida (”erbjudandet”) riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Ingen av de emitterade produkterna har eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte överlåtas eller utbjudas till försäljning i USA eller till s.k. U.S. persons (enligt definition i Regulation S i Securities Act) eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act. Ingen av de emitterade produkterna får heller överlåtas eller utbjudas till försäljning i Australien, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land eller någon annan jurisdiktion om det förutsätter ytterligare registreringsåtgärder. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Prospekten, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige.

Jag bekräftar att jag har läst informationen, villkoren och anvisningarna på denna webbplats och att jag accepterar dessa. Jag bekräftar att jag inte är bosatt i USA, Australien, Kanada eller Japan eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet på denna webbplats eller anmälan om teckning av aktier inte skulle vara förenlig med lagar eller regler där distributionen eller erbjudandet förutsätter ytterligare dokumentation, godkännande, registrering eller andra åtgärder utöver dem som krävs enligt svensk lag. Please note that due to legal restrictions, this information is only available in Swedish.

Vänligen klicka ”Jag accepterar” nedan för att bekräfta att du godkänner ovanstående.