Nu har vår hemsida fått ett nytt utseende! Vi hoppas att du tycker om det. Läs mer här.
 Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Midsummer AB genom utnyttjande av teckningsoptioner TO 1

Teckningstid: 2021-11-01 – 2021-11-30
Teckningskurs: 15,20 SEK per aktie

Erbjudandet i sammandrag

Två (2) teckningsoptioner TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner (VP-konto)

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för inlösen, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast den 30 november 2021. Observera att även betal­ning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest till­handa senast den 30 november 2021, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner (depå)

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktion avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 30 november 2021, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

iZafe