i kategorin

Enlabs

Erbjudandet till aktieägarna i Enlabs AB (publ) gällande Entain plc genom dess helägda dotterbolag Bwin Holdings (Malta) Limited kontanterbjudande

Sista acceptdag: 2021-04-01           Vederlag: 53,00 SEK kontant per aktie           Beräknad likviddag: 2021-04-13

 

Erbjudandet i sammandrag

Entain plc, genom dess helägda dotterbolag Bwin Holdings (Malta) Limited (”Entain”), erbjuder aktieägarna i Enlabs AB (publ) (”Enlabs”) att mot kontant likvid överlåta sina aktier i Enlabs till Entain enligt villkoren i erbjudandehandligen. Entain erbjuder 53,00 kronor kontant för varje aktie i Enlabs, courtage utgår ej. Acceptperioden löper mellan 21 januari 2021 – 18 februari 2021. Erbjudandet har per den 22 mars 2021 blivit förlängt, sista acceptdag är satt till 1 april 2021.

Entain offentliggjorde per den 1 mars 2021 att man höjer erbjudandevederlaget till 53,00 kronor kontant för varje aktie i Enlabs. Aktieägare som tidigare accepterat erbjudandet behöver inte vidta någon ytterligare åtgärd utan kommer automatiskt att få ta del av det höjda vederlaget.

 

Du som har ditt innehav på en depå ska acceptera erbjudandet enligt instruktion från din bank/förvaltare.

Erbjudandehandling Sv

Erbjudandehandling Eng

Acceptsedel Sv

Acceptsedel Eng

Tilläggshandling Sv

Tilläggshandling Eng