Kategori

Obligatorisk inlösen av preferensaktie B samt teckningserbjudande

Eniro Group genomför en obligatorisk inlösen av samtliga utestående preferensaktier av serie B i Eniro Group mot kontant 96 kronor per indragen aktie. Alla innehavare av preferensaktie B erbjuds alternativet att teckna nyemitterade stamaktier i Eniro Group med inlösenlikviden som betalning för dessa aktier, (”Teckningserbjudandet”). Teckningserbjudandet innebär att Eniro Group erbjuder 240 stamaktier i Eniro Group i utbyte mot varje (1) preferensaktie av serie B i Eniro Group.

Styrelsen i Eniro Group AB (publ) (”Eniro”) har i enlighet med emissionsvillkoren beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen av stamaktier av serie A riktad till innehavare av preferensaktier av serie B till och med den 20 januari 2023. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningstiden är att Kapatens Investment AB har klandrat bolagsstämmans beslut om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B.

Ny tidplan för Teckningserbjudandet är följande:

Avstämningsdag: 19 januari 2023

Anmälningsperiod: 30 november – 20 januari 2023

Villkor: För varje (1) innehavd preferensaktie av serie B i Eniro Group erbjuds inbyte mot 240 stamaktier i Eniro Group. Courtage utgår ej.

Teckningserbjudandet i sammandrag:

 • Teckningserbjudandet riktar sig till samtliga innehavare av preferensaktier av serie B i Eniro Group.
 • Deltagande i Teckningserbjudandet är frivilligt.
 • Eniro Group erbjuder 240 stamaktier i Eniro Group i utbyte mot inlösenlikviden för en (1) preferensaktie av serie B.
 • Emissionskursen är 0,40 kronor per stamaktie i Eniro Group, motsvarande aktiens kvotvärde.
 • Innehavare av preferensaktier av serie B kan endast välja att utnyttja hela inlösenlikviden för teckning av stamaktier eller att helt avstå från att teckna stamaktier.
 • Acceptfristen för Teckningserbjudandet löper från och med den 30 november till och med den 20 januari 2023, klockan 17.00.
 • Avstämningsdag för rätt för innehavare av preferensaktier av serie B att delta i Teckningserbjudandet är den 19 januari 20232.
 • Sista dag för handel med preferensaktier av serie B med rätt att delta i Teckningserbjudandet är den 17 januari 2023.
 • Utbokning av vederlag i form av stamaktier i Eniro Group beräknas ske omkring vecka 7, 2023.
 • Courtage kommer inte att utgå i samband med Teckningserbjudandet.
 • Den som inte väljer att acceptera Teckningserbjudandet eller som köper preferensaktier av serie B från och med den 18 januari 20232, kommer erhålla 96 kronor kontant per inlöst preferensaktie per avstämningsdagen den 28 februari 2023.
 • Sista dag för handel med preferensaktier av serie B som inte anmälts för utbyte till stamaktier enligt Teckningserbjudandet kommer att vara den 24 februari 2023.
 • Utbetalning av inlösenlikvid kommer ske den 3 mars 2023.

Den som under tiden fram till den 17 januari 2023 köper preferensaktier av serie B i Enrio Group och vill delta i Teckningserbjudandet ska anmäla sin teckning till sin bank/förvaltare i enlighet med dennes anvisningar.

Den som har sitt förvar av preferensaktier av serie B på ett VP-konto kan kontakta Aktieinvest på emittentservice@aktieinvest.se för erhållande av anmälningssedel.

För ytterligare information vänligen se aktieägarinformation nedan.

Aktieägarinformation

Information om relevanta skatteregler

Riktad nyemission till övriga aktieägare i Eniro Group

I händelse av att inte samtliga aktieägare av preferensaktier av serie B väljer att acceptera Teckningserbjudandet, erbjuds övriga aktieägare i Eniro Group att anmäla sitt intresse att teckna återstående stamaktier.

Ny tidplan för den riktade emissionen är följande:

Avstämningsdag: 19 januari 2023

Anmälningsperiod: 30 november – 20 januari 2023

Teckningskurs: 0,40 kronor per stamaktie. Courtage utgår ej.

Innehavare av stamaktier och/eller preferensaktier av serie A i Enrio Group ska anmäla sin teckning till sin bank/förvaltare i enlighet med dennes anvisningar. Detta för att säkerställa rätten till teckning per avstämningsdagen.

Den som har sitt förvar av stamaktier och/eller preferensaktier av serie A på ett VP-konto kan anmäla sin teckning nedan:

Anmälningssedel – BankID

Anmälningssedel riktad emission

För ytterligare information vänligen se aktieägarinformation nedan.

Aktieägarinformation

Information om relevanta skatteregler

Obligatorisk omvandling av preferensaktier av serie A

Under förutsättning att inlösen av samtliga preferensaktier av serie B verkställts, kommer samtliga utgivna preferensaktier av serie A att omvandlas till stamaktier.

Ny tidplan för obligatorisk omvandling är följande:

Sista dag för handel: 6 mars 2023

Avstämningsdag för omvandling: 8 mars 2023

Inbokning av nya stamaktier: 9 mars 2023

För ytterligare information vänligen se aktieägarinformation nedan.

Aktieägarinformation

Information om relevanta skatteregler