i kategorin

Inbjudan till teckning av Units i EatGood Sweden AB (publ) – Företrädesemission

Teckningstid: 2021-04-06 – 2021-04-23          Teckningskurs: 1,80 SEK per Unit         Emissionsbelopp: 10,2 + 1,8 MSEK

 

Erbjudandet i sammandrag

Under perioden 6 april 2021 till och med den 23 april 2021 erbjuds nuvarande aktieägare och övriga allmänheten i Sverige att teckna Units i EatGood Sweden AB (publ) till en teckningskurs om 1,80 SEK per Unit. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Befintliga aktieägare erhåller för varje befintlig aktie en (1) uniträtt och det krävs två (2) uniträtter för att teckna en (1) Unit med företrädesrätt. Erbjudandet omfattar högst 5 650 403 nyemitterade aktier, motsvarande en emissionslikvid om 10 170 725,40 SEK, samt 5 650 403 vederlagsfria teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att besluta om en övertilldelningsoption om högst 1 000 000 Units, motsvarande en emissionslikvid om 1 800 000,00 SEK, till samma kurs som i första hand ska tilldelas de som ingått teckningsåtagande i emissionen och i andra hand enligt samma tilldelningsprinciper som företrädesemission.

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan memorandum och anmälningssedel för att teckna Units utan företrädesrätt.

Memorandum

Anmälningssedel BankID

Anmälningssedel

Application form

 

Modelon logotyp