i kategorin

Inbjudan till teckning av aktier i Cline Scientific AB (publ) genom utnyttjande av teckningsoptioner TO 1 B

Teckningstid: 2021-03-02 – 2021-03-12          Teckningskurs: 3,38 SEK per aktie          Emissionsbelopp: 13,5 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

En (1) teckningsoption TO 1 B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie.

 

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner (VP-konto)

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för inlösen, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast den 12 mars 2021. Observera att även betal­ning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest till­handa senast den 12 mars 2021, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

 

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner (depå)

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktion avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 12 mars 2021, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

 

Anmälningssedel finns för nedladdning nedan (OBS! Gäller endast för direktregistrerade innehav).

Teckningsoptionsvillkor

Anmälningssedel SV

Application form ENG

EnlabsPhoenix Biopower logotyp