Kategori

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Cascade Drives AB – Företrädesemission

Teckningstid: 2022-07-08 — 2022-07-22

Teckningskurs: 13,25 SEK per preferensaktie

Emissionsbelopp: ca 6 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: Tjugosex (26) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) preferensaktie.

  • Teckningskurs: 13,25 SEK
  • Avstämningsdag: 7 juli 2022
  • Teckningstid: 8 juli 2022 – 22 juli 2022

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan villkor och anvisningar samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

OBS! Nedan anmälningssedel ska ej användas om du avser att enbart utnyttja dina teckningsrätter för teckning i emissionen. Tecknar du med en depå måste teckningen gå via samma förvaltare som teckningen med företrädesrätt för att åberopa subsidiär företrädesrätt.

Villkor och anvisningar