Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Alltainer AB (publ) – Företrädesemission

Teckningstid: 2024-02-09 – 2024-02-23

Teckningskurs: 1,05 kronor per aktie

Emissionsbelopp: ca 6,2 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Tjugoen (21) teckningsrätter ger rätt att teckna elva (11) nya aktier.

  • Teckningskurs: 1,05 kronor per aktie.
  • Avstämningsdag: 7 februari 2024
  • Teckningstid: 9 – 23 februari 2024

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan memorandum samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Memorandum

Teaser

Särskild anmälningssedel II – Teckning utan företrädesrätt

Särskild anmälningssedel II – Teckning utan företrädesrätt med BankID/ Nordic eID