Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i BellPal Holding AB genom nyttjande av teckningsoptioner TO 2

Teckningstid: 2023-01-20 – 2023-02-03
Teckningskurs: 1,11 SEK per aktie
Sista dag för handel i TO 2: 2023-01-31

Erbjudandet i sammandrag

En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i BellPal Holding AB till kursen 1,11 SEK per aktie.

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner (VP-konto)

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel, så att den är Aktieinvest tillhanda senast 15.00 den 3 februari 2023.

Observera att även betal­ning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest till­handa senast 15.00 den 3 februari 2023, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner (depå)

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktion avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 3 februari 2023, då olika förvaltare har olika handläggningstider.