Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i BellPal Holding AB genom nyttjande av teckningsoptioner TO 1

Teckningstid: 2022-06-01 – 2022-06-15
Teckningskurs: 0,022 SEK per aktie

Erbjudandet i sammandrag

Två (2) teckningsoptioner TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till kursen 0,022 SEK per aktie.

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner (VP-konto)

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast 17.00 den 15 juni 2022. Observera att även betal­ning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest till­handa senast 17.00 den 15 juni 2022, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner (depå)

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktion avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 15 juni 2022, då olika förvaltare har olika handläggningstider.