Kategori

Sectra AB: Split med obligatorisk inlösen

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

Varje aktie i Sectra AB, delas upp i en (1) aktie samt en (1) inlösenaktie.

Inlösenaktierna i Sectra AB byts per automatik ut till 1,00 SEK per inlösenaktie.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 7 oktober 2022.

Inlösenaktierna bokas in på depån den 12 oktober och handel i inlösenaktierna kommer att ske mellan den 12 – 21 oktober 2022.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 28 oktober 2022.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.