Kategori

Scandinavian Astor Group AB: Utdelning av teckningsoption TO1

Bolaget har delat ut teckningsoptioner.

För fem (5) aktier i Scandinavian Astor Group erhölls en (1) teckningsoption av serie TO1.

Sista dag med innehav i Scandinavian Astor Group aktie med rätt till utdelningen var den 5 januari 2023.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.