Kategori

Mälaråsen AB: Split med obligatorisk inlösen

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Mälaråsen erhålls 159 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 24 februari 2023.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 1 – 6 mars 2023.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 13 mars 2023.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.